Visuelt konsept

Bebyggelsen skal tilpasses landskapet slik at den gis en diskret framtoning og opptrer som en integrert del av omgivelsene.

TOPOGRAFI OG TYPOLOGI

Fjellsiden av tomten består av skrånet terreng som jevnes ut på tomtens øverste del. Øverst på tomten ligger også den beste plasseringen mhp utsikt, og det er her tiltakshaver ønsker å etablere egen bolig. Tomtens topografi tilsier en terrassert bebyggelse som har potensiale til å integreres godt i landskapet og redusere den visuelle påvirkningen i landskapet. Bebyggelsen integreres i landskapet ved en delvis nedgravd løsning der bygningenes bakvegg bygges inn i terrenget ved å fylle tilbake med jordmasser som glir sømløst over i bygningens grønne tak hvor stedsegen grunn vegetasjon får en kamuflerende effekt på bebyggelsen. Slik gis bebyggelsen et underdanig uttrykk i landskapet og det bygde miljøet opptrer som en integrert del i sine omgivelser.

 

Tomtens kotelinjer tilser en bebyggelse som plasseres som rekketun langs med kotelinjene. Dette gir minst mulig inngrep i landskapet og gir potensiale til å integrere bebyggelsen i terrenget på en hensiktsmessig måte samtidig som man når en høy utnyttelse av tomten. De enkelte boligene planlegges med et beskjedent fotavtrykk og med en trappert plassering som gir gode utsiktsforhold for bakenforliggende bebyggelse og sikrer gode solforhold mellom boligene. Fjellsiden av tomten ligger høyt i forhold til fylkesveien og Rambergstranden nedenfor og tilrettelegger for gode boliger med en unik beliggenhet og svært gode sol- og utsiktsforhold.

MINIHUS / COMPACT LIVING

Prosjektet som planlegges for tomten har en ambisjon om å finne de mest relevante og tidsaktuelle løsninger for å kunne bli en visningsarena og et pilotprosjekt for minihusfelt konseptet som er meget populært verden over. Det planlegges flere små boliger i størrelser 35-70 kvm på fjellsiden (i tilknytning til et større hovedbygg på strandsiden).

 

Minihus er en miljøvennlig og attraktiv boligtypologi som gir et mindre fotavtrykk både hva gjelder kvdratmeter og CO2 utslipp. Konseptet Minihus (Compact Living) handler om å bo funksjonelt på mindre areal og hvordan man kan utnytte boligens kvadratmeter optimalt. Å bo kompakt motiverer til en mer bærekraftig livsstil som forbedrer både livskvalitet og miljøutsikter ved å oppmuntre oss mennesker til å revurdere begrepet «nok», både når det kommer til areal, ting og egne prioriteringer.

 

Flakstad kommune har behov for flere boliger i nær avstand til skole, butikk, helse og andre sentrumstilbud. Kommunen har deltatt i utredning av minihus som et supplement for de som ønsker å ha et enklere boligalternativ. Dette er et aktuelt tiltak for følge opp vedtatt boligpolitisk plan for Flakstad. Minihus vurderes som aktuelle i det området som denne eiendommen omfatter, med attraktiv beliggenhet og utsikt mot Rambergstranda. Flakstad kommune er i gang med et felles arbeid med kommunene i Lofoten for å utvikle en ny klima- og energiplan. Innovative og miljøvennlige løsninger er et viktig tema i denne sammenheng.

SKISSEPROSJEKT

VISUELT KONSEPT

INTEGRERE + KAMUFLERE + IDENTIFISERE

BEBYGGELSEN VOKSER OPP OG UT AV LANDSKAPET MED RYGGEN MOT FJELLET OG ANSIKTET MOT HAVET

TERRENGET VOKSER OPP FRA BAKKEN OG BLIR TIL BYGNINGENS TAK, SOM ÅPNER OPP MOT HAVET.
BEBYGGELSEN RESPEKTERER LANDSKAPET OG EKSISTERENDE TOPOGRAFI VED Å INTEGRERES / HEVES PÅ PÅLER.

BEBYGGELSEN GIS ET SÆREGNET UTTRYKK GJENNOM FORM,
MATERIALITET OG BRUK AV GRØNNE TAK

MATERIALITET

Materialene skal i størst mulig grad gjenspeile det omkringliggende landskapet og naturmiljøet for at bebyggelsen skal falle naturlig inn i sine om-givelser. Fasademateriale vil kunne bestå av lokal naturstein på utvalgte fasader og partier nær terreng. Fasader og overflater uten direkte kontakt med terreng vil kunne kles med stående trepanel i malmfuru. Malmfuru er kjerneveden i furu, som fra naturens side er mettet med stoffer som gjør den motstandsdyktig for råte og sopp. En trekledning som malmfuru er et miljøvennlig og alternativ med god holdbarhet og et lavt vedlikeholdsbehov. Treets utseende vil endres over tid, og vil med påvirkning fra vind og vær oppnå en naturlig gråtone som vil bidra til å dempe bebyggelsens inntrykk ytterligere. Jernvitrol kan benyttes for å fremskynde gråningsprosessen og sikre en jevnere gråtone.

 

Glasspartiene rammes inn av tynne svarte karmer for å redusere innrammingens visuelle påvirkning. Vindusflatene søkes mest mulig sammenhengende, slik at vinduenes speileffekt sett utenfra vil kunne bidra ytterligere til at bebyggelsen i fjellsiden opptrer som en integrert del av landskapet rundt, ved at den også gjenspeiler landskapet og naturen i forkant.

 

Taket vil kunne dekkes med stedsegen grunn vegetasjon som gress og strå fra tomten. Sammen med fasader i naturstein og grånet malmfuru vil ste-dets naturlige elementer plukkes opp igjen i bebyggelsen. Fjellet bak gjenspeiles i natursteinen og gråfargen på fasaden, mens gresslettene i området trekkes opp på taket og omfavner bebyggelsen. Stranden og havet vil fra utsiden gjenspeiles i vindusflatene. Slik vil bebyggelsen gjennom sin materialitet få et underdanig uttrykk i landskapet og opptre som en naturlig del av sine naturlige omgivelser,

ARKITEKTURKONSEPT

TERRENGSNITT

ENERGIEFFEKTIVE LØSNINGER

SOLENERGI

Gjennom passive løsninger vil solens energi kunne benyttes til oppvarming av boligen. Et overbygg på solfasaden vil redusere solinnslipp på varme sommerdager, men samtidig slippe inn solstråler på vinterstid, når behovet for ekstra oppvarming er størst. Gulv i støpt betong (synlig) vil fungere som termisk masse ved at det vil absorbere solens stråler og bidra til å regulere innetemperaturen på dagtid, og deretter slippe varmen ut i rommet på nattestid. Slik oppnår man en mer jevn innetemperatur gjennom døgnet.

NATURLIG VENTILASJON

Ved å plassere åpninger på motsatt side av rommet og i ulik høyde vil man kunne ta bruk av termisk oppdrift og kryssventilering for å regulere innetemperatur og luftkvalitet i boligen. Kjølig og frisk luft trekkes inn via åpninger i skyggelagt vegg. Når inneluften blir varmet opp stiger den oppover ved hjelp av termisk oppdrift og ventileres ut av åpninger plassert høyt i motsatt side av rommet. Slik oppnås en effektiv og naturlig ventilasjon av boligen uten behov for innviklede og energikrevende løsninger.