Tidslinje

Dokumentasjon fra saksgangen

(høyreklikk og last ned pdf-er)

2015-16  –  2017  –  2018  –  2019  –  2020  –  2021

Januar 2015

Leser om prosjektet “Bølgen” i Lofotposten.

August 2015

August 2015

Oppretter firmaet Fremmedart as og kjøper tomta ved Rambergstranda.

August 2015

August 2015

Boblefesten arrangeres i samarbeid med kunstnere fra Kunstkvarteret Lofoten.

September 2015

Søker om dispensasjon fra boligformål til næring for strandsiden av tomten etter veiledningen fra teknisk sjef i kommunen. Søker om støtte fra Kulturnæringsstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge.

Oktober 2015

Kontakter diverse aktører i Flakstad. Overtakelse av tomta. Den første prosjektbeskrivelsen formuleres. Kontakter Asplan Viak om arealplan. Søker om støtte til et DKS-prosjekt til NFK. Galina Manikova holder flere kurs i alternative fototeknikker i lokalene til Kunstkvarteret.

November 2015-2017

November 2015-2017

Galina Manikova holder flere kurs i alternative fototeknikker i lokalene til Kunstkvarteret.

November 2015

Positiv uttalelse fra Flakstad kommune. Kontakter Kjell Upheim prosjektutvikling. Støtte fra Flakstad utvikling innvilges til et forstudie og prosjektutvikling. Kontakter Siw Lotte fra Flakstad kommune om hjelp med arealplan. Galina Manikova holder flere kurs i alternative fototeknikker i lokalene til Kunstkvarteret.

Desember 2015-2016

Mottar støtte fra “Flakstad utvikling” og gjennomfører forprosjektet. Kontakter arkitekt i JVA.

Januar 2016

Utarbeider de første skissene for tomtefradeling på fjellsiden.

Februar 2016 – 1

Kontakter vegvesenet om avkjørsler etter veiledning fra teknisk sjef i kommunen. Søker kommunen om dispensasjon til næringsformål på strandsiden som anbefalt av teknisk sjef. Vegvesenet påpeker at det må først søkes om dispensasjon fra kommunen og at de er skeptiske til tomtefradeling.

Februar 2016 – 2

Vegvesenet skriver at boligtomter må etableres ved kommunal arealplan og anbefaler å kontakte kommunen om dette. Kommunen skriver at det må utarbeides en reguleringsplan for hele området. De understreker at det er mangel på bolighus i Flakstad og anbefaler å bygge rekkehus/større bolighus/boligblokk på fjellsiden.

Mars 2016 – 1

Videre korrespondanse med Asplan Viak og andre aktører i kommunen. Kontakter flere byggefirmaer om et mulig samarbeid og prosjektutvikling. Vegvesenet påpeker i et nytt brev at det er kun kommunen som kan søke om avkjørsler og arealregulering.

Mars 2016 – 2

Kommunen foreslår et samarbeid med Nordbohus. Kommunen trenger sosialboliger. De ønsker å tilby Nordbohus en avtale om leiekontrakt for sosialboliger. Nordbohus utvikler skisser. Eiendomsmegler kontaktes i forhold til et mulig salg av tomtedeler og prisestimater.

April 2016

Uttalelse av teknisk sjef angående søknad om dispensasjon og nye krav til søknaden. Nordbohus leverer skisser for tre firemannsboliger på fjellsiden av tomta.

Mai 2016

Nordbohus skriver at det er best å vente på en reguleringsplan fra kommunen. De vil ikke gå videre med dette prosjektet da det må utarbeides en detaljreguleringsplan for fjellsiden. Flakstad kommune opplyser at de har startet en omreguleringsprosess som forventes ferdigstilt oktober 2017.

Juni 2016

Leverer rapporten til Flakstad utvikling for en gjennomført forstudie. Kontakter ReGen villages (http://regenvillages.com/) ved James Ehrlich om et mulig samarbeid. De er positive. Konsulterer advokat Werner Frimanslund om lovligheter ved kommunale fremgangsmåter. Han anbefaler gratis hjelp fra huseiernes landsforbund. Kontakter advokat Marianne Farstad.

August 2016 – 1

August 2016 – 1

“Boblefesten” arrangeres i samarbeid med kunstnere fra Kunstkvarteret Lofoten. Flere artikler om festivalen og planer for Rambergstranda publiseres i flere aviser lokalt. Avtaler et møte med kommunen den 19. August.

August 2016 – 2

Ordfører foreslår et møte på en kafé på Leknes den 25. august sammen med næringssjefen. På møtet foreslår ordføreren salg av fjellsiden til en bekjent av ham for en lav pris. Tilbudet avvises av Galina Manikova.

August 2016 – 3

Galina Manikova skriver til Nordbohus at det ikke er aktuelt for Fremmedart å utvikle sosialboliger ved Rambergstranda og at boligblokker og store hus vil ikke se bra ut der.

September 2016 – 1

Dag Walle forklarer at bolig med atelier ikke er næring, mens etablering av et galleri medfører at det må søkes om en dispensasjon for næringsformål og en omregulering av strandsiden av tomta. Det utarbeides et forslag og en skisse for et drive-through kunstgalleri og butikk.

September 2016 – 2

Flere aktører kontaktes om investering og en tysk investor melder sin interesse. Dispensasjonssøknaden er avvist av teknisk sjef som krever en spesifisering. Det påpekes at det ikke er kommunen som skal utarbeide reguleringsplaner, disse bestilles eksternt. Kommunen kun godkjenner.

September 2016 – 3

Richard Sandnes skriver at det ikke kreves en søknad om dispensasjon på strandsiden. Han foreslår at kommunen godkjenner at det kan oppføres bolig med atelier på den delen av tomta som er regulert til boligformål.

September 2016 – 4

Sandnes skriver at Fremmedart as må selv påkoste en reguleringsplan for fjellsiden og foreslår samtidig at kommunen tillater oppføring av kunstnerbolig med atelier som ikke krever en omregulering fra boligformålet på strandsiden.

September 2016 – 5

Dag Walle insisterer på en omregulering til næringsformål og krever en ny søknad om dispensasjon fra boligformål til næringsformål. Vannverket får ikke tillatelse av kommunen til å legge en ny vannledning.

Oktober 2016

Prosjektet “Fremtidens fiskevær” påbegynner i kommunal regi med prosjektleder Navid Navid. Vi kontakter prosjektlederen og ber om å bli inkludert i prosjektet. Kontakter Petter Stordalen som en mulig investor. Dette blir avvist. Kontakter flere ferdigbygg-produsenter.

November 2016

Korresponderer med Flakstad Utvikling om muligheter for videreutvikling av prosjektet.

Desember 2016 – 1

Tar kontakt med fylkesmannen i Nordland om manglende svar på søknaden om dispensasjon og manglende fremgang i saksbehandlingen i Flakstad kommune. De kontakter Dag Walle og lover at saken skal bli behandlet.

Desember 2016 – 2

Kontakter lokalt byggefirma om oppsetting av midlertidig bygg og en avkjørsel. Dag Walle opplyser at han skal behandle søknaden om dispensasjon, men mangler nabovarsler. Nabovarslene sendes ut rett før jul med rekommandert post, noe som koster 5.000 kr. Søknaden om dispensasjon blir avslått i rekordfart.

Desember 2016 – 3

Rolf Zimmerman fra Flakstad utvikling foreslår å kontakte ordføreren direkte, forhandle om et samarbeid med “Fremtidens fiskevær” og engasjere en lokal person fra Lofotrådet, Ørjan Arntzen, til videreforhandlinger med kommunen.

Januar 2017 – 1

Kommunen starter arbeidet med områdereguleringen for hele Ramberg. Prosjektet “Fremtidens fiskevær” i regi av Flakstad kommune settes bort til en ekstern aktør. Arbeidet blir ledet av arkitekt Gisle Løken fra arkitektkontoret 70oN Arkitekter AS, som vant anbudsrunden.

Januar 2017 – 2

Kontakter Ørjan Arntzen fra Lofoten matpark om et mulig oppdrag og hjelp. Han utvikler minihus-konseptet på oppdrag fra kommunen. Rolf Zimmerman opplyser om at vårt prosjekt er inkludert i prosjektet ”Fremtidens fiskevær” og området på fjellsiden er avsatt til fortetting av den eksisterende bebyggelsen.

Januar 2017 – 3

Det blir presisert at drive-in-konseptet har blitt forkastet forlengst og ikke er relevant for søknaden om dispensasjon som har blitt levert til kommunen. Kommunen skulle kun forholdt seg til det som faktisk sto i søknaden og ikke noe annet.

Januar 2017 – 4

Det mottas en henvendelse fra Lofotkraft som opplyser om at de har lagt fibernett kabler fra Alt-i-box på fjellsiden av tomta uten tillatelser eller forespørsler om tillatelser. Nå sender de en kontrakt til signering. Kontrakten avvises. Det blir ikke gjort noe mer med dette videre.

Januar 2017 – 5

Naboene kontaktes om tillatelse for en midlertidig avkjørsel til fjellsiden. Alle sammen avviser. “Barents kult” opplyser om at man må ha adresse i Nord-Norge for å kunne søke om støtte.

Januar 2017 – 6

Flere ferdighusfirmaer kontaktes om priser. Det ønskes å sette opp et miglertidig hus som er helt nødvendig for å kunne ha adresse i Lofoten og videreutvikle prosjektet. Vi må ha et sted å bo på vår eiendom.

Februar 2017 – 1

Gjenopptar kontakten med Asplan Viak ved Sigurd Kjellstrup for videreutvikling av planer. Kontakter entreprenører for å søke om en avkjørsel til fjellsiden. Kontakter nærmeste naboer igjen om midlertidig bruk av deres avkjørsel.

Februar 2017 – 2

Fylkesmannen opplyser at frist for kommunal saksbehandling for en dispensasjonssøknad er 8 uker. De anbefaler å kontakte kommunen igjen for å undersøke hvorfor klage på avslag om dispensasjon ikke blir behandlet.

Mars 2017

Kontakter enda en arkitekt om et ferdighus som produseres i Kina, “Plugg-in-house”. Klage på avslag om dispensasjon oversendes fylkesmannen formelt fra Flakstad kommune. Naboene avviser forespørsler om tillatelser for en midlertidig avkjørsel.

Mai 2017

Mottar råd og analyser fra Rolf Zimmerman fra Flakstad utvikling. Kari Schibevaag og hennes tragiske historie i Flakstad.

Juni 2017 – 1

Natur og ungdom tar seg til rette med en leir for 400 ungdommer på vår del av stranda uten å be om en tillatelse fra oss som tomteeiere. De refererer til allemannsretten.

Juni 2017 – 2

MDG fremmer et forslag for en omregulering av vår boligtomt på stranda til friareal. Kommunen videreformidler dette til “Fremtidens fiskevær” sine arkitekter.

Juni 2017 – 3

Beskjed fra fylkesmannen om at kommunen ikke har foretatt forberedende saksbehandling av vår klage slik at saken ble returnert til kommunen. Det loves et svar innen tre måneder. Kontakter en reporter i NRK som tidligere har skrevet om kommunekorrupsjon. Han lover å følge opp saken.

September 2017

Artikkel i Lofotposten om “Fremtidens fiskevær” sine forslag og de negative reaksjoner til dette. Det søkes om støtte fra ulike kilder, bl.a. fra Kulturrådet.

Desember 2017 – 1

Vi får flere tilbud for å sette opp et midlertidig bygg, bl.a. fra Koda. Dette viser seg å være umulig uten en avkjørsel og en tillatelse fra kommunen.

Desember 2017 – 2

Næringssjefen opplyser om at vi må vente på at områdereguleringen blir ferdigstilt mot slutten av 2018. Kommunen skriver at de er positive til våre planer, men vil ikke ha næringsvirksomhet på stranda.

Februar 2018 – 1

Galina bestemmer seg for å selge sitt private hus for å kunne stå ut løpet med omreguleringsprosesser i Flakstad og refinansiere et dyrt bedriftslån. Hun leier nye lagerlokaler i Horten, hvor hun skal flytte alle sine verk og utstyr midlertidig.

Februar 2018 – 2

Det søkes om støtte fra Nordland fylkeskommune, kultur, til en ny aktivitet på stranda i august. Det søkes samarbeidspartnere og finansiering. “Fremtidens fiskevær” får mye motgang i Flakstad og skaper debatt. De foreslår en omregulering av strandsiden av tomta fra eksisterende boligformål til friareal.

Mars 2018 – 1

“Fremtidens fiskevær” har fått nesten 3 mill. i tilskudd, flere innbyggere protesterer. I mulighetsstudie utarbeidet av “Fremtides fiskevær”, offentliggjort den 2. mars, foreslås det en omregulering av Rambergstranda til friareal.

Mars 2018 – 2

Strandsiden blir vedtatt omregulert til friareal på kommunestyretmøte den 12. mars. Det erklæres at det ikke kan etableres bygninger i naturområdet Rambergstrand bortsett fra fugleobservasjonsskur og kunstinstallasjoner.

Mars 2018 – 3

Prosjektet innvilges støtte fra Kulturrådet. Kulturrådet krever bevis på tilleggsfinansiering på samme nivå og riktig arealregulering før støttebeløpet kan utbetales.

April 2018

Reguleringsplan (områdeplan) for Ramberg legges frem for 2.-gangs politisk behandling. Det bevilges 1.250 milliarder kroner til Veipakke Lofoten med oppstart i 2024 og 750 millioner kroner til rassikring i Flakstad kommune. Vegvesenet gjennomfører konseptutredningen for E10 gjennom Lofoten, kostnader beregnet til 5,3 millioner kroner.

Mai 2018 – 1

Det avholdes et folkemøte i Flakstad den 2. mai (vi er ikke informert) og det utlyses en ny høring. Galina Manikova flytter fra sitt hus til kjellerlokaler, huset hennes legges ut for salg.

Mai 2018 – 2

Striden om prosjektet «Fremtidens fiskevær» i Flakstad kommune øker, opposisjonspartiet Senterpartiet er sterkt kritiske til hele prosjektet. Reguleringsbestemmelsene får ny merknadsfrist 16. mai og skal på en ny, 2.-gangs høring.

Juni 2018 – 1

En tomtekjøper truer med erstatningskrav etter byggestopp på Jusneset på Ramberg. Turistseksjonen i SVV uttaler seg på nytt om kommunens planarbeid for Ramberg. Politikerne i kommunen prøver å omgå byggeforbudet på Jusneset og engasjerer advokat.

Juni 2018 – 2

Kommunen legger sykkelstien på Ramberg på anbud for å redde Jusneset-utbyggingen. Klage på vedtaket av 12. mars sendes Flakstad kommune den 13. mai innen treukersfristen fra offentliggjøringen av vedtaket den 25. mai.

Juli 2018 – 1

Kommunen registrerer eiendommen 29/185 som friareal i sine registre. Ny arealplan sier at eiendommen ligger som friareal og dermed sier eiendomsmeglere at den ikke kan selges.

Juli 2018 – 2

Kommunen sender en forespørsel om å avsette areal til sykkelstien på tomta gratis til disposisjon. Kommunen har meget få boligtomter tilgjengelig på grunn av rasfare. Folketallet går ned. Stor fraflytting fra kommunen.

August 2018 – 1

Fremmedart leverer sin kommentar til 2.-gangshøring om arealplanen i kommunen. Det søkes om tilskudd til kunstarena på Rambergstrand fra Nordland fylkeskommune. “Blås i det”-festivalen gjennomføres med støtte fra Nordland fylkeskommune.

August 2018 – 2

Statens vegvesen la i 2011 ned innsigelse mot bygging i området Jusneset som følge av at 1,2 kilometer gang- og sykkelvei mangler.

August 2018 – 3

Kommunen har oversett dette. Vegvesenet har ikke penger til å bygge sykkelstien, derfor ble dette lagt på anbud og grunneiere ble forespurt om å avsette arealer gratis til dette. Anbudsfristen er satt til 30. august.

August 2018 – 4

Forslag til reguleringsplan for Ramberg skal behandles politisk. Det foreslås omregulering til naturområde på sjøsiden av E10. Dette betyr at det kan ikke etableres bygninger eller anlegg i naturområder utover særskilte mindre konstruksjoner for fugleobservasjon, kunstinstallasjoner, eller annen allmenn fritids- eller friluftsaktivitet.

August 2018 – 5

På oversiden blir det uendret reguleringsformål LNF inntil dette eventuelt endres ved revisjon av kommuneplanens arealdel (planlagt oppstart høsten 2019).

September 2018 – 1

Ny arealplan vedtas på kommunestyretmøte den 11.09., tomt 29/185 fra stranda og opptil E10 defineres som boligområde slik som det var tidligere i den gjeldende gamle arealplan.

September 2018 – 2

I behandlingen av reguleringsplan for Ramberg opprettholdt kommunestyret i Flakstad den eksisterende reguleringen for gnr. 29 bnr. 185 til boligformål. Flytting av hovedvannledningen som går gjennom strandsiden av tomta diskuteres. Det gjøres forsøk på å tilrettelegge for et midlertidig bygg på tomta, uten resultat.

September 2018 – 3

Vegvesenet uttaler seg om avkjørsler og anbefaler en felles adkomst med naboeiendommen. Statens vegvesen vil være høringspart og gi en uttalelse i forbindelse med en søknad om avkjørsler og bygging på tomta. Kommunen er planmyndighet og bestemmer.

September 2018 – 4

Det undersøkes hva man kan gjøre av terrengarbeid uten å søke kommunen om tillatelser. Avslag på søknaden til NFK, som informerer om at det ikke finnes midler til å kunne behandle søknaden.

Oktober 2018 – 1

Arkitekt Gisle Løken som står bak forslaget til omregulering av deler av eiendommen fra boligformål til friareal, har sagt i en telefonsamtale at han personlig skal sørge for at Fremmedart as ved Galina Manikova aldri skal få lov til å gjennomføre sine planer på Rambergstranda.

Oktober 2018 – 2

Løken mener Rambergstranda er et “nasjonalikon”, og kommuniserer direkte med fylkesmannen og går uformelle veier for å vinne fram med sine planer. Det gjøres forsøk på å engasjere NRK Nordland og Lofotposten til å skrive om saken, uten resultat.

Oktober 2018 – 3

Fylkesmannen i Nordland påpeker saksbehandlingsfeil i områdereguleringsplan for Ramberg og anbefaler å oppheve vedtaket og sende saken på en ny høring, og foreta offentlig ettersyn.

Oktober 2018 – 4

Fremmedart mottar et brev fra Ole Christian Skogstad for fylkesmannen som opplyser om et krav om at alle registrerte grunneiere og festere i planområdet må underrettes om planvedtaket ved særskilt brev som også skal inneholde opplysning om klageadgangen og fristen for å klage.

Oktober 2018 – 5

“Planen med planbeskrivelse skal kunngjøres i minst én avis som er alminnelig lest på stedet og gjøres tilgjengelig gjennom elektroniske medier”.

Oktober 2018 – 6

Torfinn Sørensen, fylkesmiljøvernsjef, skriver: “Vi mener det er snakk om en saksbehandlingsfeil som er av betydning for vedtakets gyldighet (jf. forvaltningsloven § 41), og vil anbefale kommunen å oppheve vedtak i sak 062/18, for så å foreta ny høring og offentlig ettersyn…

Oktober 2018 – 7

…Vi ber om å bli holdt orientert om kommunens håndtering av saken.” Reguleringsplan på Ramberg blir vedtatt i kommunestyret den 23. oktober for å sendes på ny 3.-gangs høring. Forskjellsbehandling av tomt 22/102 og tomt 29/185 er påpekt.

November 2018

Kommunen sender omreguleringssaken på en ny 3.-gangs høring. Det lages en webside for å presentere våre planer: www.atelier-rambergstranda.no. Denne sendes som vår kommentar til den nye høringen. Det kontaktes flere arkitekter for å undersøke muligheter.

Desember 2018 – 1

Flakstad kommune skal gjennomføre 3.-gangs høring om forslagene. Fylkeskommunen sender sin kommentar til denne høringen og uttrykker sin tilfredshet med at boligformålet er opprettholdt. De foreslår at utnyttelsesgraden av frittstående boliger på tomta til å bli satt til 450 kvm BYA inkl. garasje/carport/utebod.

Desember 2018 – 2

Vegvesenet sender sin uttalelse til høringen og ber om å begrense arealutnyttelse på tomt 29/185 til 170 kvm isteden for 450 kvm som er foreslått av fylkeskommunen. Det gis en bekreftelse på at vår kommentar blir videreformidlet og fremlagt.

Desember 2018 – 3

Senterpartiet får flertall for å si opp næringssjefen i kommunen for å spare penger og for å kunne gi en lavere eiendomsskatt til innbyggere i Flakstad. Rådmannen skriver i avisen om at denne oppsigelsen er lovstridig.

Desember 2018 – 4

Vannledningen blir flyttet og lagt på et nytt sted på tomta. Asplan Viak kontaktes på nytt om arealplan for tomta.

Januar 2019 – 1

Tor Sande for fylkesmannen i Nordland påpeker at det er kaos i dokumentasjonen av saken hos dem og skriver at de ikke har fått oversendt vår klage på vedtak fra kommunen.

Januar 2019 – 2

Det kontaktes flere advokater for å undersøke hva som er riktig og galt i saksbehandlingen. Det blir fastslått at advokaten skulle har sendt henvendelser til kommunen i forkant av høringer og politisk behandling. Vi kontakter advokaten i NBK, hun kan ikke hjelpe.

Januar 2019 – 3

Galina Manikova reiser til Polen og møter den berømte arkitekten fra KWK PROMES, Robert Konieczny. Han er interessert og sender et tilbud for videreprosjekteringen.

Januar 2019 – 4

Gang og sykkelvei diskuteres, initiativet ledes av en aksjonskomité i forbindelse med utbygging og tomtene på Jusneset som ble solgt av Kristian Lennertsen. Dette berører mange personer og handler om store økonomiske tap for 16 tomtekjøpere.

FEBRUAR 2019 – 1

Fremmedart sender en tilleggskommentar til 3.-gangshøringen i kommunen som en appell til politikerne. Det kommer også uttalelser til denne høringen fra vegvesenet og fylkeskommunen. NFK foreslår utnyttelsesgrad på tomta satt til 450 kvm BYA, mens vegvesenet krever 170 kvm. Begge instansene foreslår å forby næringsvirksomhet.

FEBRUAR 2019 – 2

Ørjan Arntzen kontaktes på nytt om et samarbeid i forhold til minihus og minihusfelt på fjellsiden av tomta. Gillian Hockly er også involvert.

FEBRUAR 2019 – 3

Fjellsiden omfattes ikke av områdereguleringen på Ramberg og må detaljreguleres. Området kan omreguleres til boligformål ved en privat omreguleringsforslag eller ved en revisjon av områdereguleringen. Søknad om dette vil bli behandlet av teknisk avdeling og avgjort av politikerne, blir det opplyst av Kurt Atle Hansen.

FEBRUAR 2019 – 4

Vi reiser til Flakstad for å gjennomføre et nytt møte med kommunen. Det påpekes igjen at det kan bygges bolig med atelier, men ikke drives næring.

FEBRUAR 2019 – 5

Inkubator Salten og Kunnskapsparken Bodø kontaktes om et mulig samarbeid. Naboene avviser alle henvendelser om felles avkjørsel. Tilskuddsordningen “Attraktive og inkluderende lokalsamfunn” avslår vår forespørsel.

Mars 2019 – 1

Omreguleringsvedtaket for strandsiden fattes i kommunestyret den 12. mars. Det legges en begrensning for tomteutnyttelsen på 275 kvm inkl. garasje og bod på strandsiden.

MARS 2019 – 2

Vegvesenet uttaler seg positivt om en avkjørsel til tomta på fjellsiden for et midlertidig bygg. Koda ved “Living in the box” kontaktes om et ferdigbygg for fjellsiden. “Bølgen” tomta nr. 29/102 blir solgt på nytt og det skal bygges et minihus der.

MARS 2019 – 3

Arkitekten Karoline Hov kontaktes for søknader om midlertidig bygg (Koda).

April 2019 – 1

Det inngås en kontrakt med Asplan Viak for utarbeidelse av søknaden om dispensasjon fra LNF til boligformål på fjellsiden av tomta. Det søkes om dispensasjon fra LNF til boligformål for fjellsiden av Asplan Viak på oppdrag. Advokat i Transparency international kontaktes.

APRIL 2019 – 2

Arbeidet med flytting av hovedvannledningen fullføres, det legges et uttak for tilkobling. Ferdigbygg fra Koda vurderes som en mulig løsning for minihusfeltet på fjellsiden. Forsøker å undersøke muligheter for å sette opp et midlertidig bygg på fjellsiden.

APRIL 2019 – 3

Snorre Stinessen kontaktes som en mulig arkitekt for prosjektet. Omreguleringsvedtaket til boligformål godkjennes av fylkesmannen i Nordland.

Mai 2019

Omreguleringsvedtaket for strandsiden offentliggjøres. Det er treukers klagefrist på vedtaket. Det søkes om støtte fra energifondet i Enova for utvikling av energieffektive minihus på fjellsiden. Det søkes om støtte fra Innovasjon Norge til videre prosjektutvikling.

Juni 2019 – 1

Søknaden til Innovasjon Norge blir returnert. Hovedargumentet for avslaget er at det skal bygges bolig og ikke drives næring. Det innhentes flere ferdigbygg-tilbud og flere byggmestere kontaktes om prosjektet. Kontakter ordføreren om dispensasjonssøknaden som skulle fremlegges for kommunestyret.

Juni 2019 – 2

Det anskaffes et anbud for vei og avkjørsel på fjellsiden. Det gis en positiv innstilling fra teknisk etat og næringssjef til dette. Leser i avisen om et minihuskonsept fra Lofoten minihus.

Juni 2019 – 3

Det sendes en formell klage til kommunen den 13. juni på omreguleringsvedtaket av 12. mars, som ble offentliggjort den 25. mai. Kurt Atle Hansen er opplyst som saksbehandleren for denne saken.

Juni 2019 – 4

Minihusfelt-konseptet utarbeides videre og det formuleres en prosjektbeskrivelse. Kommunestyret gir beskjed om at de vil ta stilling til søknaden om dispensasjon i slutten av august. Kulturrådet kontaktes på nytt om dispensasjon fra reglene om regionalstøtte på samme nivå.

Juni 2019 – 5

Det skaffes flere tilbud fra utlandet om ferdigbygg og det undersøkes SINTEF-godkjenninger. JVA-arkitektene kontaktes på nytt, de er interessert i et samarbeid. Prosjektering av gang- og sykkelvei sendes på anbud fra kommunen. Kommunens bestemmer at en ny arealdelplan skal utvikles.

Juli 2019 – 1

Ordføreren unnlater å fremlegge dispensasjonssøknaden for kommunestyret før ferien. Det loves at denne skal behandles i august. Det avtales en forhåndskonferanse med referat på kommunen den 12. august for den delen av tomta som er vedtatt å beholde sin eksisterende regulering til boligformål.

Juli 2019 – 2

Det avtales en forhåndskonferanse på kommunen om utbygging av strandsiden. Arkitekten fra JVA og Sigurd Kjellstrup fra Asplan Viak er engasjert for å være med på forhåndskonferansen. Informasjon om diskusjoner rundt utmarksgjerde på Ramberg fra næringssjefen.

August 2019 – 1

Kontakter Husbanken om mulighet for lån og finansiering. Forhåndskonferansen gjennomføres i Flakstad kommune. Det bes om et referat fra kommunen. Søknaden om dispensasjon for fjellsiden blir avslått da det bes om en komplett næringsplan.

August 2019 – 2

Vedtaket påklages den 23.08.2019 og det påpekes at det ikke er riktig å kreve en forretningsplan for hele området i forbindelse med en søknad for omregulering av en tomtedel.

August 2019 – 3

Det mottas et referat fra forhåndskonferansen hvor det konstateres at hele tomta er klar for utbygging, hvis dispensasjonssøknaden blir innvilget.

August 2019 – 4

Ytring-redaksjonen i NRK kontaktes, de avviser bidraget. Uenighet med advokat Hjetland om salæret.

September 2019 – 1

Dag Walle kontakter arkitekten fra JVA på telefon og veileder om dispensasjonssøknaden. Det sendes en ny søknad om dispensasjon for fjellsiden hvor det søkes om dispensasjon for hele tomtedelen og ikke bare et midlertidig fritidshus.

September 2019 – 2

JVA ber om svar på dispensasjonssøknaden, og trekker seg fra prosjektet da det ikke er mulig å få svar på søknaden og er dermed ikke interessert i å bruke tid på et prosjekt som kanskje aldri blir realisert.

September 2019 – 3

Dag Walle stiller seg uforstående til vårt brev angående ny søknad om dispensasjon, og opplyser at nåværende søknad om dispensasjon omhandlet nettopp endring fra LNF-formål til boligformål, – og dette gjelder hele arealet på fjellsiden av E10.

September 2019 – 4

Næringsavdeling i NFK avviser mulighet for støtte til prosjektet fordi det ikke finnes midler som er relevante.

September 2019 – 5

Kulturrådet avviser søknad om dispensasjon fra bevilgningsvilkår, men skriver at medfinansieringen ikke er begrenset til kun å gjelde offentlige midler fra kommune eller fylke, men kan også være tilskudd fra f.eks. private aktører som fond, bedrifter, privatpersoner e.l.

September 2019 – 6

Det sendes en klage til sivilombudsmannen på manglende svar fra Flakstad kommune på våre klager på to vedtak.

Oktober 2019 – 1

Klagen på avslaget om dispensasjon blir tatt til følge, og det innvilges dispensasjon til boligformål for hele fjellsiden, enstemmig vedtatt i kommunestyret. Søknad om støtte til samfunnsløftet fra SNN sendes inn på nytt og blir registrert.

Oktober 2019 – 2

Det sendes på nytt en søknad til Innovasjon Norge, den som tidligere har blitt avvist grunnet manglende dispensasjon og regulering av arealer.

Oktober 2019 – 3

Lofoten minihus ved Asbjørn Rasmussen gir oss et tilbud for bygging av ett minihus.

Oktober 2019 – 4

Husbanken avviser mulighet for lån til minihus-prosjektet da dette ansees til å være næring. “Grunnlånet er ment for fast bosetting, og kan ikke benyttes til generelle utleieboliger eller andre næringsbygg.”

Oktober 2019 – 5

Innovasjon Norge Nordland avviser søknad om støtte fordi det skal bygges “egen bolig”.

November 2019 – 1

Det inngås en avtale med Anna Karoline Hov Larsen om utvikling av tomteanalyse og visuelt konsept for hele arealet, både fjellsiden og strandsiden. Det innvilges 10.000 kroner til prosjektet fra næringsfondet i Flakstad (det ble søkt om 150.000).

November 2019 – 2

Søknaden om en andel av samfunnsutbyttet fra SpareBank 1 Nord-Norge får et avslag.

Desember 2019

Arkitekten leverer første utkast av visuelt konsept og tomteanalyse før jul. Det søkes kulturrådet om en godkjenning av støtte fra næringsfondet og tilbudet fra Lofoten minihus som lokal medfinansiering.

Januar 2020 – 1

Arkitekten oppdaterer tomteanalyse med ny planskisse, der det er lagt inn totalt 10 tomter. Kulturrådet godkjenner oppdatert finansieringsplan for forprosjektet Rambergstrand og utbetaler ytterligere kr 70 000.

Januar 2020 – 2

Geologen fra Skred- og vassdragsavdelingen i Region Nord (NVE) oppdaterer skredfaresonen for tomta. Sluttbehandling etter ny høring av områdereguleringplan for Ramberg i formannskapet.

Mars 2020 – 1

Statens vegvesen har lagt ned byggeforbud i Jusneset inntil gang- og sykkelvei til Ramberg sentrum står ferdig. Det er ikke satt av penger i Statens vegvesens utbyggingsplaner for gang- og sykkelveier i Nordland.

Mars 2020 – 2

Visuelt konsept Ramberg ferdigstilles og legges ut på websiden til prosjektet. Utveksling av korrespondanse vedrørende klagen til sivilombudsmannen, nye frister.

April 2020 – 1

Bestilling av arkeologisk befaring. Rapporten til kulturrådet er godkjent og siste delen av støtte til forprosjektet utbetales. Den tidligere ordføreren Hans Fredrik Sørdal er ikke gjenvalgt og flytter fra Flakstad til Bodø. Han er fremdeles medlem av kommunestyret i Flakstad og representerer opposisjonen.

April 2020 – 2

Næringssjef Kurt Atle Hansen er oppsagt fra sin stilling i Flakstad kommune. Galina Manikova studerer og undersøker flere nye prosjektutviklings muligheter og tar flere kurs i bedriftsledelse og bedriftsutvikling.

April 2020 – 3

Vedtaket fra 12. mars 2019 blir vedtatt på nytt som et nytt vedtak av den 20. april 2020 etter enda en ny 5.-gangs høring, men det er ingen endringer der som berører våre arealer. Nye klagefrister.

Mai 2020 – 1

Utveksling av anmerkninger fra kommunen og fra GM til klagen til sivilombudsmannen. Uttalelser fra Kurt Atle Hansen og Dag Walle. Diskusjon med arkitekten og arkeologen om en arkeologisk befaring, levering av kartunderlaget.

Mai 2020 – 2

Ny søknad til kulturrådet om støtte til hovedbygget, utvikling av minihusene er ikke med i søknaden. Henvendelser om mulighet for lån til Husbanken og til Sparebank 1 Nord Norge. Undersøkelser om kostnader og leveringsfrister for KODA minihus.

Mai 2020 – 3

Uttalelsen fra Sivilombudsmannen om unødvendig forsinkelse og manglende behandling av klage på kommunalt vedtak av mars 2019. Næringssjefen i kommunen er oppsagt og går av fra sin stilling i slutten av mai.

Juni 2020

Et gammelt hus på Unstad blir solgt til den arabiske prinsen Khan Rahim Aga for tre millioner over takst. «Flakstad selges til utlendinger», skriver Lofotposten. Tsambiko holding eid av Vidar Femdal Røe får tillatelse til å bygge et minihus til boliformål på «Bølgen»-tomta.

Juli 2020 – 1

Teknisk sjef er oppsagt fra sin stilling. Ny teknisk sjef er Morten Wirkola fra Troms, han starter i sin stilling i august. Rådmannen slutter i sin stilling fra oktober.

Juli 2020 – 2

Påminnelse til kommunen fra sivilombudsmannen om unødvendig forsinkelse og manglende behandling av klage på kommunalt vedtak av mars 2019.

Juli 2020 – 3

Resultat av arkeologisk befaring viser at det ikke finnes kulturminner på fjellsiden av tomten. Området omdefineres automatisk fra fredet til ikke fredet. Dette åpner opp for bedre utnyttelse av arealer og planlegging av å etablere flere minihus på fjellsiden av tomten.

Juli 2020 – 4

Planer om å sette opp toaletter på Rambergstranda avlyses. Fremmedart as søker etter finansiering, mulige fremtidige samarbeidspartnere og investorer. Arkeologene skriver at de ikke vil ha noen innvendinger eller uttalelser ved en byggesak.

Juli 2020 – 5

Koda minihus vurderes på nytt som en mulig husmodell, men det viser seg at det ikke finnes typegodkjenning for Koda i Norge. Det velges å satse på arkitektprosjektering.

Juli 2020 – 6

Det sendes nabovarsler i forbindelse med søknad om avkjørsler til begge sider av tomta. Det kommer protester og negative uttalelser fra to av naboene, Randi Marie Larsen, Britt Olga Benonisen Almelid og Trine Benonisen. Forespørsler på tilbud for etablering av avkjørsler sendes til flere aktører.

August 2020

Søknaden om avkjørsler sendes til Statens Vegvesen. Utformingen av det første minihuset diskuteres og utarbeides videre. TEFT anbefaler betongentreprenører for å satse på betongelementer som grunnlaget for husene.

September 2020 – 1

Arkitekten utarbeider en overordnet skisse av boligen, basert på full kjeller, innv. trapp, utv. delvis nedgravd bod og mer eksakt plassering i terreng. Tegningene justeres. Tomteanalysen oppdateres. Skisser for det første huset blir tegnet ferdig. Støtte fra næringsfondet på 10.000 kroner blir utbetalt.

September 2020 – 2

Muligheter for plassering av vann og avløp til fjellsiden undersøkes. Sivilombudsmannen finner ikke tilstrekkelig grunn til å undersøke saken mot Flakstad kommune fordi de ikke er et ordinært klageorgan.

Oktober 2020 – 1

Det blir gitt tillatelse for avkjørsel til fjellsiden. Avkjørsel til sjøsiden skal diskuteres senere. Nabovarsler om byggesøknad sendes til naboer, og det kommer ingen anmerkninger. Rammesøknaden ferdigstilles og sendes til kommunen.

Oktober 2020 – 2

Det inngås en avtale etter tilbud fra Rasmussen anlegg for etablering av anleggsvei og avkjørsel til fjellsiden av tomta med en veibom ved innkjørselen for å hindre uønsket parkering av biler.

Oktober 2020 – 3

Tomteanalyse oppdateres på nytt. Advokatklageordningen avviser klage på advokat Hjetland fordi klagefristen på 6 måneder er utgått, dette påklages.

Januar 2021 – 1

Galina lager en modell av det første huset, detaljerte løsninger diskuteres med arkitekten. Arkitekten utarbeider et planinitiativ for detaljreguleringen av arealer. Potensielle leverandører kontaktes om pristilbud for det første huset.

Januar 2021 – 2

Tomtegrensene er registrert feil og må justeres. Kommunen krever et samtykke fra naboen som har fått feilaktig tilskrevet arealer som egentlig tilhører tomt 29/185.

Januar 2021 – 2

Det sendes et krav om retting av feil og mangler i matrikkelen, som naboen signerer. Mulighet for et midlertidig bygg på strandsiden undersøkes, ulike husløsninger vurderes. Arkitekten lager et skisseutkast til en liten flyttbar husmodell.

Januar 2021 – 3

Det planlegges en ny festival på stranda i august 2021. Ferdighus fra Estland og Polen vurderes som midlertidige løsninger for festivalen.

Januar 2021 – 4

Lofoten og Vesterålen jordskifterett kontaktes om en mulighet for grensejusteringen. Det sendes purringer på et pristilbud til flere aktører.

Februar 2021 – 1

Kommunen initierer retting av grenser for fjellsiden av tomta som derfor blir mye større. Adresser for begge sider av tomta registreres, Flakstadveien 305 (strandsiden) og 306 (fjellsiden).

Februar 2021 – 2

Forespørsel om pristilbud for stien på fjellsiden sendes til flere aktører. Tegningene for det første huset justeres med litt større kjeller. Flere nyanser av det første huset og detaljer for hemsen utarbeides.

Februar 2021 – 3

Kommunen foreslår å legge planinitiativet til politisk behandling før man går videre. Deco-Norge leverer et tilbud for det første huset med veldig høy pris. Arkitekten tegner en ny hus-modell på ca. 30 kvm i samme stil som det første huset.

Mars 2021 – 1

Flere tilbud på det første huset innhentes, fremdeles veldig høye priser. Materialer og detaljløsninger evalueres på nytt. Det kommer flere tilbud på container-moduler og ferdighus.

Mars 2021 – 2

Vanskelig å forstå om husene er godkjent i Norge for permanente boliger. Det innhentes et oppdatert tilbud fra Deco-Norge på modellen tegnet av vår arkitekt. Avkjørsel til strandsiden diskuteres, det innhentes et nytt pristilbud for denne.

Mars 2021 – 3

Betong-entreprenør gir et oppdatert tilbud for begge husene. Rasmussen Anlegg gir et nytt pristilbud for en avkjørsel på strandsiden. Kommunen registrerer nye tomtegrenser i matrikkelen som legges til grunn for planinitiativet.

Mars 2021 – 4

Tomtegrenser er oppgitt til 22 398,5 m2 for fjellsiden og 9 252,6 m2 for sjøsiden. Det reserveres en brukt containerbrakke som kan brukes som et midlertidig bygg for festivalen. Tidligere representanter for Koda, Livinginabox får nye eiere, de er interessert i et samarbeid.

Mars 2021 – 5

Galina foreslår å bygge den minste modellen i et eller flere eksemplarer på sjøsiden på pilarer. Lofotposten ber om en kommentar i forbindelse med våre planer mens det pågår et møte i formannskapet i kommunen. Kommunen er positive til planinitiativet.

Mars 2021 – 6

Det publiseres en artikkel om planene for en minihus-landsby for kunstnere i Lofotposten. Etter nesten 6 år med motgang har det kommet litt medvind! Politikerne liker minihus-planene. Dette er virkelig en ny milepæl og vi må finne noen som kan bygge slike rimelige boliger.

Mars 2021 – 7

Skisser for containerbrakke sendes i nabovarsler for et midlertidig bygg på sjøsiden. Det planlegges en midlertidig avkjørsel og parkering i denne forbindelse, pristilbudet for den oppdateres.

Mars 2021 – 8

Avkjørselen på fjellsiden må flyttes 6 m nordover pga. en strømmast, diverse kabler må flyttes av Telenor og fibernettet. Lofotkraft og Telenor kontaktes.

Mars 2021 – 9

Det gjennomføres et digitalt møte mellom Livinginabox, Igal Voronel, Galina Manikova, Jan Erik Gaarder, Maria Tsolis og Ernst M. Carlsen. Arkitekten Anna Karoline Hov Larsen har blitt forespurt om et mulig samarbeid for å realisere hennes andre minihus-modeller og sette disse i produksjon i Polen.

Mars 2021 – 10

Deco-Norge har vært i kontakt med de samme produsenter tidligere om prefabrikater for den minste hus-modellen. Han er interessert i et samarbeid og prøver å redusere kostnader.

April 2021 – 1

Vi velger å fortsette videre med detaljreguleringen slik som denne har vært tenkt opprinnelig og satse på fradeling av tomter med ferdigprosjekterte hus fremfor å bygge alle husene ferdig.

April 2021 – 2

En oppdeling av tomter som kan selges med byggetillatelse og “bygningspakke” for minihus er en plan videre. Dette svarer til det kommunen ønsker. Forhandlinger med de potensielle leverandører og mulige investorer fortsetter i samsvar med denne planen.