Tidslinje

Dokumentasjon fra saksgangen

(høyreklikk og last ned pdf-er)

2015-16  –  2017  –  2018  –  2019  –  2020  –  2021  –  2022

Januar 2015

Leser om prosjektet “Bølgen” i Lofotposten.

August 2015

August 2015

Oppretter firmaet Fremmedart as og kjøper tomta ved Rambergstranda.

August 2015

August 2015

Boblefesten arrangeres i samarbeid med kunstnere fra Kunstkvarteret Lofoten.

September 2015

Søker om dispensasjon fra boligformål til næring for strandsiden av tomten etter veiledningen fra teknisk sjef i kommunen. Søker om støtte fra Kulturnæringsstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge.

Oktober 2015

Kontakter diverse aktører i Flakstad. Overtakelse av tomta. Den første prosjektbeskrivelsen formuleres. Kontakter Asplan Viak om arealplan. Søker om støtte til et DKS-prosjekt til NFK. Galina Manikova holder flere kurs i alternative fototeknikker i lokalene til Kunstkvarteret.

November 2015-2017

November 2015-2017

Galina Manikova holder flere kurs i alternative fototeknikker i lokalene til Kunstkvarteret.

November 2015

Positiv uttalelse fra Flakstad kommune. Kontakter Kjell Upheim prosjektutvikling. Støtte fra Flakstad utvikling innvilges til et forstudie og prosjektutvikling. Kontakter Siw Lotte fra Flakstad kommune om hjelp med arealplan. Galina Manikova holder flere kurs i alternative fototeknikker i lokalene til Kunstkvarteret.

Desember 2015-2016

Mottar støtte fra “Flakstad utvikling” og gjennomfører forprosjektet. Kontakter arkitekt i JVA.

Januar 2016

Utarbeider de første skissene for tomtefradeling på fjellsiden.

Februar 2016 – 1

Kontakter vegvesenet om avkjørsler etter veiledning fra teknisk sjef i kommunen. Søker kommunen om dispensasjon til næringsformål på strandsiden som anbefalt av teknisk sjef. Vegvesenet påpeker at det må først søkes om dispensasjon fra kommunen og at de er skeptiske til tomtefradeling.

Februar 2016 – 2

Vegvesenet skriver at boligtomter må etableres ved kommunal arealplan og anbefaler å kontakte kommunen om dette. Kommunen skriver at det må utarbeides en reguleringsplan for hele området. De understreker at det er mangel på bolighus i Flakstad og anbefaler å bygge rekkehus/større bolighus/boligblokk på fjellsiden.

Mars 2016 – 1

Videre korrespondanse med Asplan Viak og andre aktører i kommunen. Kontakter flere byggefirmaer om et mulig samarbeid og prosjektutvikling. Vegvesenet påpeker i et nytt brev at det er kun kommunen som kan søke om avkjørsler og arealregulering.

Mars 2016 – 2

Kommunen foreslår et samarbeid med Nordbohus. Kommunen trenger sosialboliger. De ønsker å tilby Nordbohus en avtale om leiekontrakt for sosialboliger. Nordbohus utvikler skisser. Eiendomsmegler kontaktes i forhold til et mulig salg av tomtedeler og prisestimater.

April 2016

Uttalelse av teknisk sjef angående søknad om dispensasjon og nye krav til søknaden. Nordbohus leverer skisser for tre firemannsboliger på fjellsiden av tomta.

Mai 2016

Nordbohus skriver at det er best å vente på en reguleringsplan fra kommunen. De vil ikke gå videre med dette prosjektet da det må utarbeides en detaljreguleringsplan for fjellsiden. Flakstad kommune opplyser at de har startet en omreguleringsprosess som forventes ferdigstilt oktober 2017.

Juni 2016

Leverer rapporten til Flakstad utvikling for en gjennomført forstudie. Kontakter ReGen villages (http://regenvillages.com/) ved James Ehrlich om et mulig samarbeid. De er positive. Konsulterer advokat Werner Frimanslund om lovligheter ved kommunale fremgangsmåter. Han anbefaler gratis hjelp fra huseiernes landsforbund. Kontakter advokat Marianne Farstad.

August 2016 – 1

August 2016 – 1

“Boblefesten” arrangeres i samarbeid med kunstnere fra Kunstkvarteret Lofoten. Flere artikler om festivalen og planer for Rambergstranda publiseres i flere aviser lokalt. Avtaler et møte med kommunen den 19. August.

August 2016 – 2

Ordfører foreslår et møte på en kafé på Leknes den 25. august sammen med næringssjefen. På møtet foreslår ordføreren salg av fjellsiden til en bekjent av ham for en lav pris. Tilbudet avvises av Galina Manikova.

August 2016 – 3

Galina Manikova skriver til Nordbohus at det ikke er aktuelt for Fremmedart å utvikle sosialboliger ved Rambergstranda og at boligblokker og store hus vil ikke se bra ut der.

September 2016 – 1

Dag Walle forklarer at bolig med atelier ikke er næring, mens etablering av et galleri medfører at det må søkes om en dispensasjon for næringsformål og en omregulering av strandsiden av tomta. Det utarbeides et forslag og en skisse for et drive-through kunstgalleri og butikk.

September 2016 – 2

Flere aktører kontaktes om investering og en tysk investor melder sin interesse. Dispensasjonssøknaden er avvist av teknisk sjef som krever en spesifisering. Det påpekes at det ikke er kommunen som skal utarbeide reguleringsplaner, disse bestilles eksternt. Kommunen kun godkjenner.

September 2016 – 3

Richard Sandnes skriver at det ikke kreves en søknad om dispensasjon på strandsiden. Han foreslår at kommunen godkjenner at det kan oppføres bolig med atelier på den delen av tomta som er regulert til boligformål.

September 2016 – 4

Sandnes skriver at Fremmedart as må selv påkoste en reguleringsplan for fjellsiden og foreslår samtidig at kommunen tillater oppføring av kunstnerbolig med atelier som ikke krever en omregulering fra boligformålet på strandsiden.

September 2016 – 5

Dag Walle insisterer på en omregulering til næringsformål og krever en ny søknad om dispensasjon fra boligformål til næringsformål. Vannverket får ikke tillatelse av kommunen til å legge en ny vannledning.

Oktober 2016

Prosjektet “Fremtidens fiskevær” påbegynner i kommunal regi med prosjektleder Navid Navid. Vi kontakter prosjektlederen og ber om å bli inkludert i prosjektet. Kontakter Petter Stordalen som en mulig investor. Dette blir avvist. Kontakter flere ferdigbygg-produsenter.

November 2016

Korresponderer med Flakstad Utvikling om muligheter for videreutvikling av prosjektet.

Desember 2016 – 1

Tar kontakt med fylkesmannen i Nordland om manglende svar på søknaden om dispensasjon og manglende fremgang i saksbehandlingen i Flakstad kommune. De kontakter Dag Walle og lover at saken skal bli behandlet.

Desember 2016 – 2

Kontakter lokalt byggefirma om oppsetting av midlertidig bygg og en avkjørsel. Dag Walle opplyser at han skal behandle søknaden om dispensasjon, men mangler nabovarsler. Nabovarslene sendes ut rett før jul med rekommandert post, noe som koster 5.000 kr. Søknaden om dispensasjon blir avslått i rekordfart.

Desember 2016 – 3

Rolf Zimmerman fra Flakstad utvikling foreslår å kontakte ordføreren direkte, forhandle om et samarbeid med “Fremtidens fiskevær” og engasjere en lokal person fra Lofotrådet, Ørjan Arntzen, til videreforhandlinger med kommunen.

Januar 2017 – 1

Kommunen starter arbeidet med områdereguleringen for hele Ramberg. Prosjektet “Fremtidens fiskevær” i regi av Flakstad kommune settes bort til en ekstern aktør. Arbeidet blir ledet av arkitekt Gisle Løken fra arkitektkontoret 70oN Arkitekter AS, som vant anbudsrunden.

Januar 2017 – 2

Kontakter Ørjan Arntzen fra Lofoten matpark om et mulig oppdrag og hjelp. Han utvikler minihus-konseptet på oppdrag fra kommunen. Rolf Zimmerman opplyser om at vårt prosjekt er inkludert i prosjektet ”Fremtidens fiskevær” og området på fjellsiden er avsatt til fortetting av den eksisterende bebyggelsen.

Januar 2017 – 3

Det blir presisert at drive-in-konseptet har blitt forkastet forlengst og ikke er relevant for søknaden om dispensasjon som har blitt levert til kommunen. Kommunen skulle kun forholdt seg til det som faktisk sto i søknaden og ikke noe annet.

Januar 2017 – 4

Det mottas en henvendelse fra Lofotkraft som opplyser om at de har lagt fibernett kabler fra Alt-i-box på fjellsiden av tomta uten tillatelser eller forespørsler om tillatelser. Nå sender de en kontrakt til signering. Kontrakten avvises. Det blir ikke gjort noe mer med dette videre.

Januar 2017 – 5

Naboene kontaktes om tillatelse for en midlertidig avkjørsel til fjellsiden. Alle sammen avviser. “Barents kult” opplyser om at man må ha adresse i Nord-Norge for å kunne søke om støtte.

Januar 2017 – 6

Flere ferdighusfirmaer kontaktes om priser. Det ønskes å sette opp et miglertidig hus som er helt nødvendig for å kunne ha adresse i Lofoten og videreutvikle prosjektet. Vi må ha et sted å bo på vår eiendom.

Februar 2017 – 1

Gjenopptar kontakten med Asplan Viak ved Sigurd Kjellstrup for videreutvikling av planer. Kontakter entreprenører for å søke om en avkjørsel til fjellsiden. Kontakter nærmeste naboer igjen om midlertidig bruk av deres avkjørsel.

Februar 2017 – 2

Fylkesmannen opplyser at frist for kommunal saksbehandling for en dispensasjonssøknad er 8 uker. De anbefaler å kontakte kommunen igjen for å undersøke hvorfor klage på avslag om dispensasjon ikke blir behandlet.

Mars 2017

Kontakter enda en arkitekt om et ferdighus som produseres i Kina, “Plugg-in-house”. Klage på avslag om dispensasjon oversendes fylkesmannen formelt fra Flakstad kommune. Naboene avviser forespørsler om tillatelser for en midlertidig avkjørsel.

Mai 2017

Mottar råd og analyser fra Rolf Zimmerman fra Flakstad utvikling. Kari Schibevaag og hennes tragiske historie i Flakstad.

Juni 2017 – 1

Natur og ungdom tar seg til rette med en leir for 400 ungdommer på vår del av stranda uten å be om en tillatelse fra oss som tomteeiere. De refererer til allemannsretten.

Juni 2017 – 2

MDG fremmer et forslag for en omregulering av vår boligtomt på stranda til friareal. Kommunen videreformidler dette til “Fremtidens fiskevær” sine arkitekter.

Juni 2017 – 3

Beskjed fra fylkesmannen om at kommunen ikke har foretatt forberedende saksbehandling av vår klage slik at saken ble returnert til kommunen. Det loves et svar innen tre måneder. Kontakter en reporter i NRK som tidligere har skrevet om kommunekorrupsjon. Han lover å følge opp saken.

September 2017

Artikkel i Lofotposten om “Fremtidens fiskevær” sine forslag og de negative reaksjoner til dette. Det søkes om støtte fra ulike kilder, bl.a. fra Kulturrådet.

Desember 2017 – 1

Vi får flere tilbud for å sette opp et midlertidig bygg, bl.a. fra Koda. Dette viser seg å være umulig uten en avkjørsel og en tillatelse fra kommunen.

Desember 2017 – 2

Næringssjefen opplyser om at vi må vente på at områdereguleringen blir ferdigstilt mot slutten av 2018. Kommunen skriver at de er positive til våre planer, men vil ikke ha næringsvirksomhet på stranda.

Februar 2018 – 1

Galina bestemmer seg for å selge sitt private hus for å kunne stå ut løpet med omreguleringsprosesser i Flakstad og refinansiere et dyrt bedriftslån. Hun leier nye lagerlokaler i Horten, hvor hun skal flytte alle sine verk og utstyr midlertidig.

Februar 2018 – 2

Det søkes om støtte fra Nordland fylkeskommune, kultur, til en ny aktivitet på stranda i august. Det søkes samarbeidspartnere og finansiering. “Fremtidens fiskevær” får mye motgang i Flakstad og skaper debatt. De foreslår en omregulering av strandsiden av tomta fra eksisterende boligformål til friareal.

Mars 2018 – 1

“Fremtidens fiskevær” har fått nesten 3 mill. i tilskudd, flere innbyggere protesterer. I mulighetsstudie utarbeidet av “Fremtides fiskevær”, offentliggjort den 2. mars, foreslås det en omregulering av Rambergstranda til friareal.

Mars 2018 – 2

Strandsiden blir vedtatt omregulert til friareal på kommunestyretmøte den 12. mars. Det erklæres at det ikke kan etableres bygninger i naturområdet Rambergstrand bortsett fra fugleobservasjonsskur og kunstinstallasjoner.

Mars 2018 – 3

Prosjektet innvilges støtte fra Kulturrådet. Kulturrådet krever bevis på tilleggsfinansiering på samme nivå og riktig arealregulering før støttebeløpet kan utbetales.

April 2018

Reguleringsplan (områdeplan) for Ramberg legges frem for 2.-gangs politisk behandling. Det bevilges 1.250 milliarder kroner til Veipakke Lofoten med oppstart i 2024 og 750 millioner kroner til rassikring i Flakstad kommune. Vegvesenet gjennomfører konseptutredningen for E10 gjennom Lofoten, kostnader beregnet til 5,3 millioner kroner.

Mai 2018 – 1

Det avholdes et folkemøte i Flakstad den 2. mai (vi er ikke informert) og det utlyses en ny høring. Galina Manikova flytter fra sitt hus til kjellerlokaler, huset hennes legges ut for salg.

Mai 2018 – 2

Striden om prosjektet «Fremtidens fiskevær» i Flakstad kommune øker, opposisjonspartiet Senterpartiet er sterkt kritiske til hele prosjektet. Reguleringsbestemmelsene får ny merknadsfrist 16. mai og skal på en ny, 2.-gangs høring.

Juni 2018 – 1

En tomtekjøper truer med erstatningskrav etter byggestopp på Jusneset på Ramberg. Turistseksjonen i SVV uttaler seg på nytt om kommunens planarbeid for Ramberg. Politikerne i kommunen prøver å omgå byggeforbudet på Jusneset og engasjerer advokat.

Juni 2018 – 2

Kommunen legger sykkelstien på Ramberg på anbud for å redde Jusneset-utbyggingen. Klage på vedtaket av 12. mars sendes Flakstad kommune den 13. mai innen treukersfristen fra offentliggjøringen av vedtaket den 25. mai.

Juli 2018 – 1

Kommunen registrerer eiendommen 29/185 som friareal i sine registre. Ny arealplan sier at eiendommen ligger som friareal og dermed sier eiendomsmeglere at den ikke kan selges.

Juli 2018 – 2

Kommunen sender en forespørsel om å avsette areal til sykkelstien på tomta gratis til disposisjon. Kommunen har meget få boligtomter tilgjengelig på grunn av rasfare. Folketallet går ned. Stor fraflytting fra kommunen.

August 2018 – 1

Fremmedart leverer sin kommentar til 2.-gangshøring om arealplanen i kommunen. Det søkes om tilskudd til kunstarena på Rambergstrand fra Nordland fylkeskommune. “Blås i det”-festivalen gjennomføres med støtte fra Nordland fylkeskommune.

August 2018 – 2

Statens vegvesen la i 2011 ned innsigelse mot bygging i området Jusneset som følge av at 1,2 kilometer gang- og sykkelvei mangler.

August 2018 – 3

Kommunen har oversett dette. Vegvesenet har ikke penger til å bygge sykkelstien, derfor ble dette lagt på anbud og grunneiere ble forespurt om å avsette arealer gratis til dette. Anbudsfristen er satt til 30. august.

August 2018 – 4

Forslag til reguleringsplan for Ramberg skal behandles politisk. Det foreslås omregulering til naturområde på sjøsiden av E10. Dette betyr at det kan ikke etableres bygninger eller anlegg i naturområder utover særskilte mindre konstruksjoner for fugleobservasjon, kunstinstallasjoner, eller annen allmenn fritids- eller friluftsaktivitet.

August 2018 – 5

På oversiden blir det uendret reguleringsformål LNF inntil dette eventuelt endres ved revisjon av kommuneplanens arealdel (planlagt oppstart høsten 2019).

September 2018 – 1

Ny arealplan vedtas på kommunestyretmøte den 11.09., tomt 29/185 fra stranda og opptil E10 defineres som boligområde slik som det var tidligere i den gjeldende gamle arealplan.

September 2018 – 2

I behandlingen av reguleringsplan for Ramberg opprettholdt kommunestyret i Flakstad den eksisterende reguleringen for gnr. 29 bnr. 185 til boligformål. Flytting av hovedvannledningen som går gjennom strandsiden av tomta diskuteres. Det gjøres forsøk på å tilrettelegge for et midlertidig bygg på tomta, uten resultat.

September 2018 – 3

Vegvesenet uttaler seg om avkjørsler og anbefaler en felles adkomst med naboeiendommen. Statens vegvesen vil være høringspart og gi en uttalelse i forbindelse med en søknad om avkjørsler og bygging på tomta. Kommunen er planmyndighet og bestemmer.

September 2018 – 4

Det undersøkes hva man kan gjøre av terrengarbeid uten å søke kommunen om tillatelser. Avslag på søknaden til NFK, som informerer om at det ikke finnes midler til å kunne behandle søknaden.

Oktober 2018 – 1

Arkitekt Gisle Løken som står bak forslaget til omregulering av deler av eiendommen fra boligformål til friareal, har sagt i en telefonsamtale at han personlig skal sørge for at Fremmedart as ved Galina Manikova aldri skal få lov til å gjennomføre sine planer på Rambergstranda.

Oktober 2018 – 2

Løken mener Rambergstranda er et “nasjonalikon”, og kommuniserer direkte med fylkesmannen og går uformelle veier for å vinne fram med sine planer. Det gjøres forsøk på å engasjere NRK Nordland og Lofotposten til å skrive om saken, uten resultat.

Oktober 2018 – 3

Fylkesmannen i Nordland påpeker saksbehandlingsfeil i områdereguleringsplan for Ramberg og anbefaler å oppheve vedtaket og sende saken på en ny høring, og foreta offentlig ettersyn.

Oktober 2018 – 4

Fremmedart mottar et brev fra Ole Christian Skogstad for fylkesmannen som opplyser om et krav om at alle registrerte grunneiere og festere i planområdet må underrettes om planvedtaket ved særskilt brev som også skal inneholde opplysning om klageadgangen og fristen for å klage.

Oktober 2018 – 5

“Planen med planbeskrivelse skal kunngjøres i minst én avis som er alminnelig lest på stedet og gjøres tilgjengelig gjennom elektroniske medier”.

Oktober 2018 – 6

Torfinn Sørensen, fylkesmiljøvernsjef, skriver: “Vi mener det er snakk om en saksbehandlingsfeil som er av betydning for vedtakets gyldighet (jf. forvaltningsloven § 41), og vil anbefale kommunen å oppheve vedtak i sak 062/18, for så å foreta ny høring og offentlig ettersyn…

Oktober 2018 – 7

…Vi ber om å bli holdt orientert om kommunens håndtering av saken.” Reguleringsplan på Ramberg blir vedtatt i kommunestyret den 23. oktober for å sendes på ny 3.-gangs høring. Forskjellsbehandling av tomt 22/102 og tomt 29/185 er påpekt.

November 2018

Kommunen sender omreguleringssaken på en ny 3.-gangs høring. Det lages en webside for å presentere våre planer: www.atelier-rambergstranda.no. Denne sendes som vår kommentar til den nye høringen. Det kontaktes flere arkitekter for å undersøke muligheter.

Desember 2018 – 1

Flakstad kommune skal gjennomføre 3.-gangs høring om forslagene. Fylkeskommunen sender sin kommentar til denne høringen og uttrykker sin tilfredshet med at boligformålet er opprettholdt. De foreslår at utnyttelsesgraden av frittstående boliger på tomta til å bli satt til 450 kvm BYA inkl. garasje/carport/utebod.

Desember 2018 – 2

Vegvesenet sender sin uttalelse til høringen og ber om å begrense arealutnyttelse på tomt 29/185 til 170 kvm isteden for 450 kvm som er foreslått av fylkeskommunen. Det gis en bekreftelse på at vår kommentar blir videreformidlet og fremlagt.

Desember 2018 – 3

Senterpartiet får flertall for å si opp næringssjefen i kommunen for å spare penger og for å kunne gi en lavere eiendomsskatt til innbyggere i Flakstad. Rådmannen skriver i avisen om at denne oppsigelsen er lovstridig.

Desember 2018 – 4

Vannledningen blir flyttet og lagt på et nytt sted på tomta. Asplan Viak kontaktes på nytt om arealplan for tomta.

Januar 2019 – 1

Tor Sande for fylkesmannen i Nordland påpeker at det er kaos i dokumentasjonen av saken hos dem og skriver at de ikke har fått oversendt vår klage på vedtak fra kommunen.

Januar 2019 – 2

Det kontaktes flere advokater for å undersøke hva som er riktig og galt i saksbehandlingen. Det blir fastslått at advokaten skulle har sendt henvendelser til kommunen i forkant av høringer og politisk behandling. Vi kontakter advokaten i NBK, hun kan ikke hjelpe.

Januar 2019 – 3

Galina Manikova reiser til Polen og møter den berømte arkitekten fra KWK PROMES, Robert Konieczny. Han er interessert og sender et tilbud for videreprosjekteringen.

Januar 2019 – 4

Gang og sykkelvei diskuteres, initiativet ledes av en aksjonskomité i forbindelse med utbygging og tomtene på Jusneset som ble solgt av Kristian Lennertsen. Dette berører mange personer og handler om store økonomiske tap for 16 tomtekjøpere.

FEBRUAR 2019 – 1

Fremmedart sender en tilleggskommentar til 3.-gangshøringen i kommunen som en appell til politikerne. Det kommer også uttalelser til denne høringen fra vegvesenet og fylkeskommunen. NFK foreslår utnyttelsesgrad på tomta satt til 450 kvm BYA, mens vegvesenet krever 170 kvm. Begge instansene foreslår å forby næringsvirksomhet.

FEBRUAR 2019 – 2

Ørjan Arntzen kontaktes på nytt om et samarbeid i forhold til minihus og minihusfelt på fjellsiden av tomta. Gillian Hockly er også involvert.

FEBRUAR 2019 – 3

Fjellsiden omfattes ikke av områdereguleringen på Ramberg og må detaljreguleres. Området kan omreguleres til boligformål ved en privat omreguleringsforslag eller ved en revisjon av områdereguleringen. Søknad om dette vil bli behandlet av teknisk avdeling og avgjort av politikerne, blir det opplyst av Kurt Atle Hansen.

FEBRUAR 2019 – 4

Vi reiser til Flakstad for å gjennomføre et nytt møte med kommunen. Det påpekes igjen at det kan bygges bolig med atelier, men ikke drives næring.

FEBRUAR 2019 – 5

Inkubator Salten og Kunnskapsparken Bodø kontaktes om et mulig samarbeid. Naboene avviser alle henvendelser om felles avkjørsel. Tilskuddsordningen “Attraktive og inkluderende lokalsamfunn” avslår vår forespørsel.

Mars 2019 – 1

Omreguleringsvedtaket for strandsiden fattes i kommunestyret den 12. mars. Det legges en begrensning for tomteutnyttelsen på 275 kvm inkl. garasje og bod på strandsiden.

MARS 2019 – 2

Vegvesenet uttaler seg positivt om en avkjørsel til tomta på fjellsiden for et midlertidig bygg. Koda ved “Living in the box” kontaktes om et ferdigbygg for fjellsiden. “Bølgen” tomta nr. 29/102 blir solgt på nytt og det skal bygges et minihus der.

MARS 2019 – 3

Arkitekten Karoline Hov kontaktes for søknader om midlertidig bygg (Koda).

April 2019 – 1

Det inngås en kontrakt med Asplan Viak for utarbeidelse av søknaden om dispensasjon fra LNF til boligformål på fjellsiden av tomta. Det søkes om dispensasjon fra LNF til boligformål for fjellsiden av Asplan Viak på oppdrag. Advokat i Transparency international kontaktes.

APRIL 2019 – 2

Arbeidet med flytting av hovedvannledningen fullføres, det legges et uttak for tilkobling. Ferdigbygg fra Koda vurderes som en mulig løsning for minihusfeltet på fjellsiden. Forsøker å undersøke muligheter for å sette opp et midlertidig bygg på fjellsiden.

APRIL 2019 – 3

Snorre Stinessen kontaktes som en mulig arkitekt for prosjektet. Omreguleringsvedtaket til boligformål godkjennes av fylkesmannen i Nordland.

Mai 2019

Omreguleringsvedtaket for strandsiden offentliggjøres. Det er treukers klagefrist på vedtaket. Det søkes om støtte fra energifondet i Enova for utvikling av energieffektive minihus på fjellsiden. Det søkes om støtte fra Innovasjon Norge til videre prosjektutvikling.

Juni 2019 – 1

Søknaden til Innovasjon Norge blir returnert. Hovedargumentet for avslaget er at det skal bygges bolig og ikke drives næring. Det innhentes flere ferdigbygg-tilbud og flere byggmestere kontaktes om prosjektet. Kontakter ordføreren om dispensasjonssøknaden som skulle fremlegges for kommunestyret.

Juni 2019 – 2

Det anskaffes et anbud for vei og avkjørsel på fjellsiden. Det gis en positiv innstilling fra teknisk etat og næringssjef til dette. Leser i avisen om et minihuskonsept fra Lofoten minihus.

Juni 2019 – 3

Det sendes en formell klage til kommunen den 13. juni på omreguleringsvedtaket av 12. mars, som ble offentliggjort den 25. mai. Kurt Atle Hansen er opplyst som saksbehandleren for denne saken.

Juni 2019 – 4

Minihusfelt-konseptet utarbeides videre og det formuleres en prosjektbeskrivelse. Kommunestyret gir beskjed om at de vil ta stilling til søknaden om dispensasjon i slutten av august. Kulturrådet kontaktes på nytt om dispensasjon fra reglene om regionalstøtte på samme nivå.

Juni 2019 – 5

Det skaffes flere tilbud fra utlandet om ferdigbygg og det undersøkes SINTEF-godkjenninger. JVA-arkitektene kontaktes på nytt, de er interessert i et samarbeid. Prosjektering av gang- og sykkelvei sendes på anbud fra kommunen. Kommunens bestemmer at en ny arealdelplan skal utvikles.

Juli 2019 – 1

Ordføreren unnlater å fremlegge dispensasjonssøknaden for kommunestyret før ferien. Det loves at denne skal behandles i august. Det avtales en forhåndskonferanse med referat på kommunen den 12. august for den delen av tomta som er vedtatt å beholde sin eksisterende regulering til boligformål.

Juli 2019 – 2

Det avtales en forhåndskonferanse på kommunen om utbygging av strandsiden. Arkitekten fra JVA og Sigurd Kjellstrup fra Asplan Viak er engasjert for å være med på forhåndskonferansen. Informasjon om diskusjoner rundt utmarksgjerde på Ramberg fra næringssjefen.

August 2019 – 1

Kontakter Husbanken om mulighet for lån og finansiering. Forhåndskonferansen gjennomføres i Flakstad kommune. Det bes om et referat fra kommunen. Søknaden om dispensasjon for fjellsiden blir avslått da det bes om en komplett næringsplan.

August 2019 – 2

Vedtaket påklages den 23.08.2019 og det påpekes at det ikke er riktig å kreve en forretningsplan for hele området i forbindelse med en søknad for omregulering av en tomtedel.

August 2019 – 3

Det mottas et referat fra forhåndskonferansen hvor det konstateres at hele tomta er klar for utbygging, hvis dispensasjonssøknaden blir innvilget.

August 2019 – 4

Ytring-redaksjonen i NRK kontaktes, de avviser bidraget. Uenighet med advokat Hjetland om salæret.

September 2019 – 1

Dag Walle kontakter arkitekten fra JVA på telefon og veileder om dispensasjonssøknaden. Det sendes en ny søknad om dispensasjon for fjellsiden hvor det søkes om dispensasjon for hele tomtedelen og ikke bare et midlertidig fritidshus.

September 2019 – 2

JVA ber om svar på dispensasjonssøknaden, og trekker seg fra prosjektet da det ikke er mulig å få svar på søknaden og er dermed ikke interessert i å bruke tid på et prosjekt som kanskje aldri blir realisert.

September 2019 – 3

Dag Walle stiller seg uforstående til vårt brev angående ny søknad om dispensasjon, og opplyser at nåværende søknad om dispensasjon omhandlet nettopp endring fra LNF-formål til boligformål, – og dette gjelder hele arealet på fjellsiden av E10.

September 2019 – 4

Næringsavdeling i NFK avviser mulighet for støtte til prosjektet fordi det ikke finnes midler som er relevante.

September 2019 – 5

Kulturrådet avviser søknad om dispensasjon fra bevilgningsvilkår, men skriver at medfinansieringen ikke er begrenset til kun å gjelde offentlige midler fra kommune eller fylke, men kan også være tilskudd fra f.eks. private aktører som fond, bedrifter, privatpersoner e.l.

September 2019 – 6

Det sendes en klage til sivilombudsmannen på manglende svar fra Flakstad kommune på våre klager på to vedtak.

Oktober 2019 – 1

Klagen på avslaget om dispensasjon blir tatt til følge, og det innvilges dispensasjon til boligformål for hele fjellsiden, enstemmig vedtatt i kommunestyret. Søknad om støtte til samfunnsløftet fra SNN sendes inn på nytt og blir registrert.

Oktober 2019 – 2

Det sendes på nytt en søknad til Innovasjon Norge, den som tidligere har blitt avvist grunnet manglende dispensasjon og regulering av arealer.

Oktober 2019 – 3

Lofoten minihus ved Asbjørn Rasmussen gir oss et tilbud for bygging av ett minihus.

Oktober 2019 – 4

Husbanken avviser mulighet for lån til minihus-prosjektet da dette ansees til å være næring. “Grunnlånet er ment for fast bosetting, og kan ikke benyttes til generelle utleieboliger eller andre næringsbygg.”

Oktober 2019 – 5

Innovasjon Norge Nordland avviser søknad om støtte fordi det skal bygges “egen bolig”.

November 2019 – 1

Det inngås en avtale med Anna Karoline Hov Larsen om utvikling av tomteanalyse og visuelt konsept for hele arealet, både fjellsiden og strandsiden. Det innvilges 10.000 kroner til prosjektet fra næringsfondet i Flakstad (det ble søkt om 150.000).

November 2019 – 2

Søknaden om en andel av samfunnsutbyttet fra SpareBank 1 Nord-Norge får et avslag.

Desember 2019

Arkitekten leverer første utkast av visuelt konsept og tomteanalyse før jul. Det søkes kulturrådet om en godkjenning av støtte fra næringsfondet og tilbudet fra Lofoten minihus som lokal medfinansiering.

Januar 2020 – 1

Arkitekten oppdaterer tomteanalyse med ny planskisse, der det er lagt inn totalt 10 tomter. Kulturrådet godkjenner oppdatert finansieringsplan for forprosjektet Rambergstrand og utbetaler ytterligere kr 70 000.

Januar 2020 – 2

Geologen fra Skred- og vassdragsavdelingen i Region Nord (NVE) oppdaterer skredfaresonen for tomta. Sluttbehandling etter ny høring av områdereguleringplan for Ramberg i formannskapet.

Mars 2020 – 1

Statens vegvesen har lagt ned byggeforbud i Jusneset inntil gang- og sykkelvei til Ramberg sentrum står ferdig. Det er ikke satt av penger i Statens vegvesens utbyggingsplaner for gang- og sykkelveier i Nordland.

Mars 2020 – 2

Visuelt konsept Ramberg ferdigstilles og legges ut på websiden til prosjektet. Utveksling av korrespondanse vedrørende klagen til sivilombudsmannen, nye frister.

April 2020 – 1

Bestilling av arkeologisk befaring. Rapporten til kulturrådet er godkjent og siste delen av støtte til forprosjektet utbetales. Den tidligere ordføreren Hans Fredrik Sørdal er ikke gjenvalgt og flytter fra Flakstad til Bodø. Han er fremdeles medlem av kommunestyret i Flakstad og representerer opposisjonen.

April 2020 – 2

Næringssjef Kurt Atle Hansen er oppsagt fra sin stilling i Flakstad kommune. Galina Manikova studerer og undersøker flere nye prosjektutviklings muligheter og tar flere kurs i bedriftsledelse og bedriftsutvikling.

April 2020 – 3

Vedtaket fra 12. mars 2019 blir vedtatt på nytt som et nytt vedtak av den 20. april 2020 etter enda en ny 5.-gangs høring, men det er ingen endringer der som berører våre arealer. Nye klagefrister.

Mai 2020 – 1

Utveksling av anmerkninger fra kommunen og fra GM til klagen til sivilombudsmannen. Uttalelser fra Kurt Atle Hansen og Dag Walle. Diskusjon med arkitekten og arkeologen om en arkeologisk befaring, levering av kartunderlaget.

Mai 2020 – 2

Ny søknad til kulturrådet om støtte til hovedbygget, utvikling av minihusene er ikke med i søknaden. Henvendelser om mulighet for lån til Husbanken og til Sparebank 1 Nord Norge. Undersøkelser om kostnader og leveringsfrister for KODA minihus.

Mai 2020 – 3

Uttalelsen fra Sivilombudsmannen om unødvendig forsinkelse og manglende behandling av klage på kommunalt vedtak av mars 2019. Næringssjefen i kommunen er oppsagt og går av fra sin stilling i slutten av mai.

Juni 2020

Et gammelt hus på Unstad blir solgt til den arabiske prinsen Khan Rahim Aga for tre millioner over takst. «Flakstad selges til utlendinger», skriver Lofotposten. Tsambiko holding eid av Vidar Femdal Røe får tillatelse til å bygge et minihus til boliformål på «Bølgen»-tomta.

Juli 2020 – 1

Teknisk sjef er oppsagt fra sin stilling. Ny teknisk sjef er Morten Wirkola fra Troms, han starter i sin stilling i august. Rådmannen slutter i sin stilling fra oktober.

Juli 2020 – 2

Påminnelse til kommunen fra sivilombudsmannen om unødvendig forsinkelse og manglende behandling av klage på kommunalt vedtak av mars 2019.

Juli 2020 – 3

Resultat av arkeologisk befaring viser at det ikke finnes kulturminner på fjellsiden av tomten. Området omdefineres automatisk fra fredet til ikke fredet. Dette åpner opp for bedre utnyttelse av arealer og planlegging av å etablere flere minihus på fjellsiden av tomten.

Juli 2020 – 4

Planer om å sette opp toaletter på Rambergstranda avlyses. Fremmedart as søker etter finansiering, mulige fremtidige samarbeidspartnere og investorer. Arkeologene skriver at de ikke vil ha noen innvendinger eller uttalelser ved en byggesak.

Juli 2020 – 5

Koda minihus vurderes på nytt som en mulig husmodell, men det viser seg at det ikke finnes typegodkjenning for Koda i Norge. Det velges å satse på arkitektprosjektering.

Juli 2020 – 6

Det sendes nabovarsler i forbindelse med søknad om avkjørsler til begge sider av tomta. Det kommer protester og negative uttalelser fra to av naboene, Randi Marie Larsen, Britt Olga Benonisen Almelid og Trine Benonisen. Forespørsler på tilbud for etablering av avkjørsler sendes til flere aktører.

August 2020

Søknaden om avkjørsler sendes til Statens Vegvesen. Utformingen av det første minihuset diskuteres og utarbeides videre. TEFT anbefaler betongentreprenører for å satse på betongelementer som grunnlaget for husene.

September 2020 – 1

Arkitekten utarbeider en overordnet skisse av boligen, basert på full kjeller, innv. trapp, utv. delvis nedgravd bod og mer eksakt plassering i terreng. Tegningene justeres. Tomteanalysen oppdateres. Skisser for det første huset blir tegnet ferdig. Støtte fra næringsfondet på 10.000 kroner blir utbetalt.

September 2020 – 2

Muligheter for plassering av vann og avløp til fjellsiden undersøkes. Sivilombudsmannen finner ikke tilstrekkelig grunn til å undersøke saken mot Flakstad kommune fordi de ikke er et ordinært klageorgan.

Oktober 2020 – 1

Det blir gitt tillatelse for avkjørsel til fjellsiden. Avkjørsel til sjøsiden skal diskuteres senere. Nabovarsler om byggesøknad sendes til naboer, og det kommer ingen anmerkninger. Rammesøknaden ferdigstilles og sendes til kommunen.

Oktober 2020 – 2

Det inngås en avtale etter tilbud fra Rasmussen anlegg for etablering av anleggsvei og avkjørsel til fjellsiden av tomta med en veibom ved innkjørselen for å hindre uønsket parkering av biler.

Oktober 2020 – 3

Tomteanalyse oppdateres på nytt. Advokatklageordningen avviser klage på advokat Hjetland fordi klagefristen på 6 måneder er utgått, dette påklages.

Januar 2021 – 1

Galina lager en modell av det første huset, detaljerte løsninger diskuteres med arkitekten. Arkitekten utarbeider et planinitiativ for detaljreguleringen av arealer. Potensielle leverandører kontaktes om pristilbud for det første huset.

Januar 2021 – 2

Tomtegrensene er registrert feil og må justeres. Kommunen krever et samtykke fra naboen som har fått feilaktig tilskrevet arealer som egentlig tilhører tomt 29/185.

Januar 2021 – 2

Det sendes et krav om retting av feil og mangler i matrikkelen, som naboen signerer. Mulighet for et midlertidig bygg på strandsiden undersøkes, ulike husløsninger vurderes. Arkitekten lager et skisseutkast til en liten flyttbar husmodell.

Januar 2021 – 3

Det planlegges en ny festival på stranda i august 2021. Ferdighus fra Estland og Polen vurderes som midlertidige løsninger for festivalen.

Januar 2021 – 4

Lofoten og Vesterålen jordskifterett kontaktes om en mulighet for grensejusteringen. Det sendes purringer på et pristilbud til flere aktører.

Februar 2021 – 1

Kommunen initierer retting av grenser for fjellsiden av tomta som derfor blir mye større. Adresser for begge sider av tomta registreres, Flakstadveien 305 (strandsiden) og 306 (fjellsiden).

Februar 2021 – 2

Forespørsel om pristilbud for stien på fjellsiden sendes til flere aktører. Tegningene for det første huset justeres med litt større kjeller. Flere nyanser av det første huset og detaljer for hemsen utarbeides.

Februar 2021 – 3

Kommunen foreslår å legge planinitiativet til politisk behandling før man går videre. Deco-Norge leverer et tilbud for det første huset med veldig høy pris. Arkitekten tegner en ny hus-modell på ca. 30 kvm i samme stil som det første huset.

April 2021 – 7.3

[…] Ved eventuell utbygging mot strandsonen ber formannskapet administrasjonen påse at strandsonen (100m beltet) og gang-og sykkelsti er hensyntatt i planene.»

Mars 2021 – 1

Flere tilbud på det første huset innhentes, fremdeles veldig høye priser. Materialer og detaljløsninger evalueres på nytt. Det kommer flere tilbud på container-moduler og ferdighus.

Mars 2021 – 2

Vanskelig å forstå om husene er godkjent i Norge for permanente boliger. Det innhentes et oppdatert tilbud fra Deco-Norge på modellen tegnet av vår arkitekt. Avkjørsel til strandsiden diskuteres, det innhentes et nytt pristilbud for denne.

Mars 2021 – 3

Betong-entreprenør gir et oppdatert tilbud for begge husene. Rasmussen Anlegg gir et nytt pristilbud for en avkjørsel på strandsiden. Kommunen registrerer nye tomtegrenser i matrikkelen som legges til grunn for planinitiativet.

Mars 2021 – 4

Tomtegrenser er oppgitt til 22 398,5 m2 for fjellsiden og 9 252,6 m2 for sjøsiden. Det reserveres en brukt containerbrakke som kan brukes som et midlertidig bygg for festivalen. Tidligere representanter for Koda, Livinginabox får nye eiere, de er interessert i et samarbeid.

Mars 2021 – 5

Galina foreslår å bygge den minste modellen i et eller flere eksemplarer på sjøsiden på pilarer. Lofotposten ber om en kommentar i forbindelse med våre planer mens det pågår et møte i formannskapet i kommunen. Kommunen er positive til planinitiativet.

Mars 2021 – 6

Det publiseres en artikkel om planene for en minihus-landsby for kunstnere i Lofotposten. Etter nesten 6 år med motgang har det kommet litt medvind! Politikerne liker minihus-planene. Dette er virkelig en ny milepæl og vi må finne noen som kan bygge slike rimelige boliger.

Mars 2021 – 7

Skisser for containerbrakke sendes i nabovarsler for et midlertidig bygg på sjøsiden. Det planlegges en midlertidig avkjørsel og parkering i denne forbindelse, pristilbudet for den oppdateres.

Mars 2021 – 8

Avkjørselen på fjellsiden må flyttes 6 m nordover pga. en strømmast, diverse kabler må flyttes av Telenor og fibernettet. Lofotkraft og Telenor kontaktes.

Mars 2021 – 9

Det gjennomføres et digitalt møte mellom Livinginabox, Igal Voronel, Galina Manikova, Jan Erik Gaarder, Maria Tsolis og Ernst M. Carlsen. Arkitekten Anna Karoline Hov Larsen har blitt forespurt om et mulig samarbeid for å realisere hennes andre minihus-modeller og sette disse i produksjon i Polen.

Mars 2021 – 10

Deco-Norge har vært i kontakt med de samme produsenter tidligere om prefabrikater for den minste hus-modellen. Han er interessert i et samarbeid og prøver å redusere kostnader.

April 2021 – 1

Vi velger å fortsette videre med detaljreguleringen slik som denne har vært tenkt opprinnelig og satse på fradeling av tomter med ferdigprosjekterte hus fremfor å bygge alle husene ferdig.

April 2021 – 2

En oppdeling av tomter som kan selges med byggetillatelse og “bygningspakke” for minihus er en plan videre. Dette svarer til det kommunen ønsker. Forhandlinger med de potensielle leverandører og mulige investorer fortsetter i samsvar med denne planen.

April 2021 – 3.1

Arkitekten spesifiserer den informasjonen vi har fra tidligere: «Jeg skrev i november 2020 til deg og dette gjelder fremdeles: “Arealplanen fra mars 2020 gir tillatelse til å etablere et hus på 275 m2 BYA inkl. parkering, […]

April 2021 – 3.2

[…] men i det siste brevet fra fylkesmannen åpnes det opp for at parkeringen skal komme i tillegg og ikke som en del av BYA. Det står også i arealplanen at hvis det skal bygges flere hus, må tomteutnyttelsesgraden være på 40 %. […]

April 2021 – 3.3

[…] Jeg har begynt å tenke på muligheten for å bruke dette som utgangspunktet for den videre prosjekteringen. Du skrev tidligere at vi kan lage en detaljregulering som inkluderer både sjøsiden og fjellsiden? Jeg kan godt tenke meg å gjøre det nå.» […]

April 2021 – 3.4

[…] «Ang. regulering så har planen hele veien vært å regulere fjellsiden og sjøsiden under ett. Det er også dette planinitiativet er utformet omkring. Vi har fått vite at det var positiv innstilling til planinitiativet i formannskapsmøtet, men jeg trenger en formell skriftlig tilbakemelding/ […]

April 2021 – 3.5

[…] referat fra møtet hvor de anbefaler oss å gå videre med planprosessen. Neste steg i prosessen er å varsle planoppstart (dette er reguleringsplanens svar på nabovarsel ved en byggesøknad), […]

April 2021 – 3.6

[…] men varsling av planoppstart er noe mer omfattende, da offentlige høringsinstanser også skal varsles. De øvrige husmodellene tenker jeg å skissere ut parallelt med utarbeidelse av reguleringsplanen, da jeg her vurderer konkret plassering av enhetene, og terrengtilpasninger.»

April 2021 – 4

Det er påvist ulovliglagte kabler fra både Telenor og Lofotkraft. Disse må flyttes før arbeidet med etablering av vei kan fortsette. Diskusjoner om plassering av veien på fjellsiden md Rasmussen anlegg fortsetter. Det arbeides videre med å anskaffe tilbud for bygging av det første huset.

April 2021 – 5.1

Forhandlinger med flere potensielle husleverandører fortsetter. Detaljreguleringen skal resultere i en definisjon av hvor mange hus som skal bygges, hvor disse skal plasseres og hvor mange tomter som skal kunne fradeles.

April 2021 – 5.2

Tanken har hele tiden vært å dele opp arealet, tegne ferdig alle husmodeller, søke om byggetillatelse for alt sammen, lage et salgsprospekt og deretter selge selveiertomter med ferdigprosjekterte hus.

April 2021 – 6

Vi innhenter pristilbud fra potensielle entreprenører på de to første husmodeller som er tegnet ferdig. Tomten er formelt verdivurdert av en eiendomsmegler til 1,5 mill. p.t., men verdien kommer til å stige etter at infrastrukturen er etablert og detaljreguleringen er gjennomført.

April 2021 – 7.1

Dag Walle skriver: Formannskapet – 045/21: Det er gjort følgene vedtak i saken: «Generelt er det mangel på byggeklare tomter på Ramberg, konseptet med minihus vil være et spennende supplement for å ha boligenheter tilgjengelig for langtidsleie på Ramberg. […]

April 2021 – 7.2

[…] Det anbefales at planinitiativet videreføres og det videre planarbeidet kan startes med følgende bemerkninger fra formannskapet: Konseptet bør ikke anlegge parkeringsplass som generer mer trafikk enn det som normalt kan påregnes i et boligområde. […]

April 2021 – 8.1

Det er initiert et planinitiativ for privat detaljregulering av hele arealet. Kommunen har gitt oss en positiv tilbakemelding til dette forslaget, men vi avventer et formelt svar før vi kan ta dette til neste fase. Arkitekten anslår at detaljreguleringen kan ta enda noen måneder.

April 2021 – 8.2

Det kan bygges på begge sider av veien slik som det er regulert nå (det er gitt en dispensasjon fra LNF til boligformål på fjellsiden), men vi ønsker å gjennomføre detaljreguleringen for å kunne dele opp areal og innhente byggetillatelse for alle hus på forhånd.

April 2021 – 9.1

Det skal bli tegnet hus i tre størrelser, 30, 50 og 70 m2 med litt ulik utforming, men alle i samme stil. Fremdriftsplan er vanskelig å estimere, da det er usikkert når kommunen ferdigstiller og ferdigbehandler våre forslag.

April 2021 – 9.2

Vi ønsker å søke om tillatelse for å sette opp en midlertidig brakke for festivalbruk. Dette utløser en ny diskusjon om hvem som skal godkjenne en avkjørsel til sjøsiden. Vegvesenet mener kommunen må avgjøre dette. Kommunen skylder på vegvesenets merknad til nabovarselet.

April 2021 – 10.1

Arbeidet med en ny festival fortsetter. Prosjektet heter «Fat det ufattelige». Flere skolebarn fra Ramberg skal delta i festivalen. Midlertidig hus, toaletter og parkering er viktige for dette prosjektet som har fått støtte fra Nordland fylkeskommune, Norsk kulturråd og Norske kunsthåndverkere.

April 2021 – 10.2

Det sendes en søknad til kommunen om en tillatelse til å sette opp en midlertidig festivalbrakke på sjøsiden. Dette ble nabovarslet i forkant.

April 2021 – 11.1

Arkitekten skriver: «Ang. avkjørselen, så synes jeg det hele har vært ekstremt rotete fra første forsøk (da vi i fjor søkte direkte til vegvesenet om avkjørsel til begge sider samtidig). De skrev da at de ikke kunne behandle søknad om avkjørsel til sjøsiden, […]

April 2021 – 11.2

[…] da det var kommunen som skulle behandle denne siden, mens vegvesenet kun kunne behandle fjellsiden. Nå som vi søker kommunen om avkjørsel fra sjøsiden, kommer vegvesenet og sier at avkjørsel må søkes “på vanlig måte” hos dem.

April 2021 – 11.3

[…] Det henger ikke på greip. Jeg skriver dette tydelig i følgebrevet jeg legger ved til kommunen, så får de “ordne opp” seg imellom om hvem som har ansvaret. Jeg håper bare ikke dette går utover deg som tiltakshaver, at de kaster ballen frem og

April 2021 – 11.4

[…] Det har fra første stund vært slik ansvarsfraskrivelse mellom vegvesenet, kommunen og fylkeskommunen. Det koster 150.000 kr å etablere den midlertidige avkjørselen. Hvis denne ikke skal kunne omsøkes til å bli permanent senere, er det for dyrt å investere i dette.»

April 2021 – 12.1

Arkitekten skriver: «Jeg er i kontakt med saksbehandler nå om det er en mulighet for å få godkjent brakka som bolig, og om vi ev. kan søke om festivalbruk først, for så å søke (ev. disp.) for boligbruk senere. […]

April 2021 – 12.2

[…] Nå søker vi altså om at brakken skal benyttes kun som festivalbrakke (som først planlagt) – med tilhørende midlertidig avkjørsel og parkering.» To naboer kommer med innsigelser av absurd karakter, som avvises og motsies av arkitekten.

April 2021 – 13

Plassering av Veitraséen på fjellsiden diskuteres videre med Rasmussen anlegg. Lofotkraft påtar seg ansvaret for flytting av kabler, men engasjerer egen leverandør til dette arbeidet. Dette fører til at Rasmussen flytter ut sine maskiner og ikke sluttfører oppdraget. Dette medfører store problemer for festivalen.

Mai 2021 – 1

Navnet for planinitiativet diskuteres. Forslag «Arena Lofoten» avvises av Dag Walle. En mulig samarbeidsmodell med leverandører utarbeides. Veien og sluttføringen av den diskuteres videre. Det innhentes pris for parkering og midlertidig avkjørsel til sjøsiden, samt tilbud for midlertidig brakke og en ombygging av denne.

Mai 2021 – 2.1

Tilbud på graving av gropen for fundamentet for det første huset er gitt av Rasmussen anlegg. Flere kunstnere og barna fra Ramberg skole skal delta i festivalen i august. Saken om avkjørselen til sjøsiden har stoppet opp p.g.a. motstridende krav og beskjeder fra vegvesenet.

Mai 2021 – 2.2

De krever at en ny avkjørsel må samordnes med eksisterende avkjørsel på strekningen. Kommunen skriver: «Det er nødvendig med en dispensasjon for å etablere ny avkjørsel».

Mai 2021 – 2.3

Vegvesenet skriver: «Vi er positive til utvidet bruk av avkjørsel. Det betyr at avkjørselen har samme tilknytningspunkt til E10 som naboen.»

Mai 2021 – 2.4

Kommunen skriver: «Den alternative løsningen vil også behøve dispensasjon da en slik utvidelse av tilknytningspunktet ikke kan gjennomføres.»

Mai 2021 – 3.1

Flere mennesker tar kontakt og melder sin interesse for kjøp av tomter etter at en artikkel om våre planer på Ramberg har blitt publisert i Lofotposten. Kommunen krever en søknad om dispensasjon for etablering av midlertidig avkjørsel til sjøsiden og oppføring av festivalbrakke.

Mai 2021 – 3.2

Sen saksbehandling fører til at dette ikke kan gjennomføres tidsnok før festivalen. Varsel om oppstart av planarbeidet er sendt ut til alle offentlige høringsmyndigheter og er nabovarslet. Avkjørselen til strandsiden kan ikke etableres, hele søknaden har vært helt bortkastet og har kostet oss mye penger.

Mai 2021 – 4.1

Festivalen skal gjennomføres, men det må bestilles overnatting for kunstnere hos private rundt omkring, og det blir tøft uten tilgang på vann, strøm eller toalett. Det finnes ikke parkeringsmuligheter. Kommunen gir ikke støtte i noen form.

Mai 2021 – 4.2

Det er varslet om oppstart av arbeid med reguleringsplan (PlanID – 18592102) i Flakstad kommune.

Juni 2021 – 1.1

Det undersøkes en mulighet for å sette opp en gapahuk eller telt på stranda under festivalen, men også dette blir avslått av kommunen. De skriver at et telt anses for å være en konstruksjon og derfor må det søkes om en byggetillatelse for slikt.

Juni 2021 – 1.2

Det kan bli vått og kaldt uten tak over hodet så vi satser på å bruke en bobil og å leie flere hytter. Kommunen opplyser at «bygg som etableres på tomten uten søknad ikke kan brukes til bolig».

Juni 2021 – 2.1

Vi er fremdeles på jakt etter en produsent for alle husene, og vi ønsker innovative løsninger. Det kommer tilbud fra flere produsenter. Vi ønsker å finne en produsent som vil satse på masseproduksjon og senere finne en distributør av våre husmodeller og minihus-landsby-konseptet.

Juni 2021 – 2.2

Et innovasjonsprosjekt fra Sintef kontaktes om et mulig samarbeid om alu-cement. Vi får et tilbud fra Betong-entreprenøren for råbygg, men må fremdeles finne en ansvarlig totalentreprenør. DSN holder oss på vent og gir ikke noen konkrete svar.

Juni 2021 – 3.1

Rasmussen vil ikke sluttføre arbeidet med veien under et påskudd av at det ikke finnes riktige tegninger. Det kommer mange negative merknader fra naboer til detaljreguleringsforslaget.

Juni 2021 – 3.2

Statens vegvesens skriver at «det må redegjøres for hvilke trafikale konsekvenser planen får for alle trafikantgrupper i området, og spesielt hvordan myke trafikanter skal ivaretas».

Juni 2021 – 3.3

NFK skriver at det er positivt at endringer og bygging av boliger utføres på en så klima- og miljøvennlig måte som mulig, både når det gjelder selve byggeprosessen og i valg av materialer. Flakstad kommune har vedtatt å være en arealnøytral kommune.

Juni 2021 – 3.4

NFK skriver at de ikke kan se av de tilsendte dokumentene at kommunen har gjort en vurdering basert på dette vedtaket, og at det hadde vært interessant å se hvordan kommunen eventuelt har gjort en slik vurdering senere i planprosessen.

Juni 2021 – 4

Arkitekten skriver: «Eiendommene er avhengige av avkjørsler for å kunne benyttes. Området på sjøsiden er regulert til boligformål i mars 2020. For fjellsiden foreligger allerede avkjøringstillatelse. Avkjøring til sjøsiden vil behandles gjennom reguleringsprosessen.»

Juni 2021 – 5.1

Vår investor-pitch-video [https://vimeo.com/561870253] har blitt kopiert fra Galinas private FB-side og lagt ut i en gruppe for Flakstad på FB.

Juni 2021 – 5.2

Ragnar Holst skriver: «Sitat fra filmen: “The long term goal of the project is to transfer Ramberg beach to a cultural beacon for the entirer region”. Er dette en utvikling innbyggere og reguleringsmyndigheter i Flakstad ønsker?»

Juni 2021 – 5.3

Vi velger å fjerne videoen fra Vimeo for å redusere konfliktnivået.

Juni 2021 – 6.1

Plankonsulenten sender kommentarene til de innkomne merknadene. Siden veien på fjellsiden ikke er ferdigstilt kan ikke det brukes midlertidige hus på hjul eller caravaner der heller i forbindelse med festivalen. Det kommer flere forespørsler om kjøp av tomter.

Juni 2021 – 6.2

Arkitekten skriver: «Det er kun bolig på hjul som du kan sette opp uten søknad, og inntil 2 mnd.» Dette betyr helt slutt på våre planer om å sette opp noe midlertidig på fjellsiden også.

Juli 2021 – 1.1

Det kommer merknader fra statsforvalteren til planinitiativet. Dette har kommet tre måneder etter fristen. Arkitekten sier at vi likevel må ta stilling til uttalelsen. Tomteverdien er oppjustert til 1,5 mill. ved e-takst. Kommunen krever at vi signerer en grunneiererklæring for å frasi grunn til sykkelveien.

Juli 2021 – 1.2

Ordføreren skriver og lover at det blir gitt en tillatelse til avkjørsel i forbindelse med bygging av sykkelstien. Forhandlinger mellom ordføreren og vegvesenet om etablering av sykkelsti er i gang.

August 2021 – 1.1

Kraftlinje har blitt etablert over vår tomt, men dette utløser ikke noen problemer for våre planer. Rasmussen anlegg får en tillatelse til arbeidsvarsling fra vegvesenet som gjelder for perioden frem til 1. oktober 2021.

August 2021 – 1.2

Det er ingen kollisjon mellom kraftlinjen/byggeforbudsbeltet og den planlagte bebyggelsen på våre arealer.

August 2021 – 2.1

Det sendes ut invitasjoner til festivalen som også markedsføres via medier og sosiale medier. Fremmedart as mottar et brev via altinn om «Grunneiererklæring vedrørende gang- og sykkelveg, Ramberg – Jusnes», som vi bes å signere.

August 2021 – 2.2

Ordføreren inviteres til å åpne festivalen på Rambergstranda den 26. august og taker ja.

August 2021 – 2.3

Vi mottar en forespørsel om å signere en erklæring om at vi skal frasi grunn til sykkelstien. Vi setter opp tillatelse for etablering av en avkjørsel til vår boligtomt på strandsiden som en betingelse for at vi frasier oss arealer.

August 2021 – 2.4

Dokumentasjon av den vellykkede festivalen: https://www.facebook.com/fremmedart https://www.facebook.com/groups/949165885667146 https://www.facebook.com/events/160136852925497/?ref=newsfeed

August 2021 – 3.1

Lofotkraft informerer om en ny kraftlinje over fjellsiden av vår tomt. Saken undersøkes ved hjelp av advokat. Kraftlinjen forhindrer ikke videreutvikling av våre planer og arealutbyggingen.

August 2021 – 3.2

Arkitekten bekrefter at det er gitt grønt lys fra kommunen for utarbeidelse av et planforslag basert på planinitiativet som er godkjent av saksbehandleren Dag Walle. Ifølge områdeplanen for Ramberg er det ca. 500 m2 av vår eiendom som er regulert til formål gang- og sykkelveg.

August 2021 – 4.1

Saksbehandleren skriver: «Når det gjelder avkjørsel: Prosjekteringen er basert på det som er regulert i områdeplanen. Nye avkjørsler må søkes om og godkjennes etter gjeldende lovverk og planverk. […]

August 2021 – 4.2

[…] Ettersom eiendommen din holder på å reguleres på ny, vil det være naturlig at forholdet til avkjørsel ivaretas gjennom den prosessen. SVV og andre relevante instanser vil medvirke i reguleringsplanprosessen.»

August 2021 – 4.3

Vi svarer at vi ikke kan signere samtykke til å frasi grunn til sykkelveien uten at spørsmålet om avkjørselen til strandsiden er løst.

August 2021 – 5.1

Arkitekten skriver: «Det er ikke Ørjan som trekker i plansaken, han jobber på byggesaksavdelingen. Det er planavdelingen hos kommunen som behandler plansaker, så det er Dag Walle som er vår kontaktperson vedr. planforslaget. […]

August 2021 – 5.2

[…] Det er han som skal gjennomgå merknadene og gi tilbakemelding. Normalt må saksbehandler i planavdelingen motta komplett planforslag 2 uker før ev. formannskapsmøte, dvs. planforslaget må foreligge komplett med alle saksdokumenter, utredninger og analyser i slutten av september.»

August 2021 – 6.1

Rasmussen har fremdeles ikke ferdigstilt veien på fjellsiden. Deres manglende svar skaper også mange tilleggsproblemer for festivalen den 25.-27. august fordi vi ikke vet hvor vi kan sette opp toaletter eller parkere biler.

August 2021 – 6.2

Ordføreren Trond Kroken overtaler GM til å signere dokumentet om grunnfraskrivelsen til sykkelsti med et løfte om at avkjørselsproblematikken skulle kunne løses ved et enkelt vedtak straks. Han sender oss et brev om dette.

August 2021 – 6.3

GM skriver til arkitekten: «Nå har jeg snakket med ordføreren Trond Kroken på telefonen, og han har overbevist meg om at det er trygt for meg å signere det dokumentet som du ba meg å signere under de forutsetninger som har blitt nevnt.»

September 2021 – 1.1

Rasmussen har ikke sluttført arbeidet og arbeidene er ikke utført slikt som det var avtalt. Festivalen ble gjennomført og ble et meget vellykket prosjekt.

September 2021 – 1.2

Arkitekten skriver: «Ordføreren vil se på muligheten til å regulere inn avkjørsel til den tomten som mangler dette, gjennom en mindre reguleringsendring. Dette fordi dette ikke ble hensyntatt under reguleringen som nå er gjeldende. Endringen vil jeg anta utføres av kommunen, og på kommunens regning.»

September 2021 – 2.1

Bommen som var bestilt og skulle koordineres leveringen av med Rasmussen anlegg, har kommet på avveie. Det arbeides intenst med å finne noen som kan utføre den geotekniske utredningen for planforslaget, noe so, viser seg å være svært vanskelig og dermed forsinker sluttstillingen av planforslaget.

September 2021 – 2.2

Det arbeides videre med å forsøke å finne en entreprenør. Det skisseres først 27 småhus, men vi ender opp med et forslag med 22 minihus på fjellsiden og hovedbygg med to tilhørende minihus på strandsiden.

September 2021 – 3.1

Teknisk sjef Morten Wirkola har skrevet tidligere at kommunen innvilger støtte til festivalen, men dette nekter kommunen på dette tidspunktet. Wirkola har sluttet i sin stilling. Støtte fra NFK og Kulturrådet forutsetter støtte fra kommunen og kan derfor ikke utbetales.

September 2021 – 3.2

Det henvises til de ulike aktører i kommunen, men vi greier ikke å få noen svar om saken. Det er rådmannen som får ansvaret for saksbehandlingen av søknaden som forsvant. Det utbetales et redusert salær til 4 kunstnere som har arbeidet med DKS-prosjektet.

September 2021 – 3.3

Alle 4 kunstnere godtar dette. Vi får et tilbud fra Botek for det større huset på fjellsiden, tilbudet er på ca. 8 mill. og inkluderer ikke alt. Planutviklingen har stoppet opp fordi vi ikke greier å finne en geolog.

Oktober 2021 – 1.1

Arkitekten utarbeider en ny tegning for veien på fjellsiden. Denne sendes til Rasmussen anlegg som bekrefter at dette skal kunne realiseres uten fjellsprengning.

Oktober 2021 – 1.2

Saksbehandler Ørjan Nikolaisen Trovåg kontaktes på nytt om godkjenning av avkjørselen til strandsiden som har blitt lovet å bli etablert samtidig med etableringen av sykkelveien.

Oktober 2021 – 1.3

Arkitekten kontakter vegvesenet på nytt angående hvor avkjørselen på strandsiden skal plasseres og hvordan. Vi finner ikke noen som kan utarbeide de geotekniske undersøkelser, dette forsinker innleveringen av planinitiativet.

Oktober 2021 – 1.4

Arkitekten sender oss detaljreguleringsforslaget til gjennomlesing og kommentarer. Forslaget analyserer flere forhold som trafikk, støy, parkeringer, utearealer og mer.

Oktober 2021 – 2.1

Ordføreren foreslår et direkte møte med vegvesenet for å løse avkjørselsproblematikken på strandsiden. Han mener at avkjørselen bør løses sammen med leggingen av sykkelveien. Fremdeles finner vi ingen som kan utføre grunnundersøkelsene.

Oktober 2021 – 2.2

Over 10 ulike aktører har blitt kontaktet. Fremdeles ingen svar angående støtte til festivalen. Økonomisjefen skriver at saken har blitt oversendt til rådmannen for lenge siden. Hun svarer ikke.

November 2021 – 1.1

Byggingen av sykkelveien er i gang. https://flakstad.kommune.no/aktuelt/arbeidet-med-gang-og-sykkelvei-pa-ramberg-er-startet.87828.aspx

November 2021 – 1.2

Det sendes en ny purring og etterlysning av svar fra rådmannen angående kommunal støtte til festivalen. Ordføreren opplyser at det har blitt oppnådd enighet med vegvesenet angående avkjørselen til strandsiden, den skal legges sammen med naboens avkjørsel og dele seg som en Y etter sykkelveien.

November 2021 – 1.3

Dette blir lovet tegnet og satt på kart. Rasmussen sender et tilbud for fundamentet for det første huset. Bommen er montert på plass, men den er oppskrapet og ikke tilkoblet strøm. Dette bes ordnes. Betaling for grunnervervelse blir ikke gitt før januar 22.

November 2021 – 2.1

Det arbeides videre med innhenting av byggetilbud. Vi har ikke midler til å bygge noe uten å fradele og selge noen tomter. Svaret på detaljreguleringen er derfor helt avgjørende. Detaljreguleringen ferdigstilles.

November 2021 – 2.2

Rådmannen svarer ang. søknaden om støtte: «Søknad sammen med andre søknader kommer opp til politisk behandling den 06.12 i kommunestyret.»

November 2021 – 2.3

Arkitekten har fått kontakt med Walle som skriver at han ikke er kjent med at kommunen skulle tegne inn avkjørselen etter møtet mellom kommunen og vegvesenet.

November 2021 – 2.4

Saksbehandleren skriver: «Når vi får produsert data som kan benyttes i deres planarbeid, oversendes dette.» Walle har bedt om at det vurderes ulike typologier. Det er vanlig at det vises ulike alternativer til bebyggelse som vedlegg til reguleringsplan.

November 2021 – 3.1

GM skriver til vegvesenet: «Vi har blitt lovet at denne søknaden om avkjørselen til sjøsiden av vår tomt skulle bli realitetsbehandlet når spørsmålet om sykkelveien ble oppklart. Nå trenger vi en skriftlig dokumentasjon og kart over plasseringen av denne avkjørselen, […]

November 2021 – 3.2

[…] slik at arkitekten skal kunne ferdigstille detaljregulerings forslaget sitt. Vi har forsøkt å få denne ferdigstilt siden august 2021, men er helt avhengig av dokumentasjon. Det har gått tre måneder uten at vi kunne ferdigstille reguleringsforslaget. […]

November 2021 – 3.3

[…] Hver enkelt forsinkelse setter utbyggingen i fare, vi risikerer å miste også neste sommersesong.»

November 2021 – 4.1

Arkitekten skriver: «Jeg har vært i kontakt med Walle, som har sendt meg telefonnummer til en i Sweco som har fått jobben med å tegne inn avkjørselen til sjøsiden. Jeg ringer ham i morgen og spør når han ferdigstiller tegningsunderlaget. […]

November 2021 – 4.2

[…] Det som gjenstår (bortsett fra geoteknikk) er å få tegnet inn avkjørselen. Nå som vi kan få skyve på geoteknikken (og sende inn planforslaget uten), så håper jeg at avkjørselen kan avklares kjapt. […]

November 2021 – 4.3

[…] Det er denne jeg nå venter på, for å kunne tegne ut endelig plankart (dette kartet, sammen med reguleringsbestemmelsene er de juridisk bindende dokumentene).

November 2021 – 5.1

GM skriver igjen til vegvesenet og etterlyser kart for avkjørselen: «Vi har forsøkt å få denne ferdigstilt siden august 2021, men er helt avhengig av dokumentasjon. Det har gått tre måneder uten at vi kunne ferdigstille reguleringsforslaget.»

November 2021 – 5.2

Arkitekten skriver: «Walle har bedt om at det vurderes ulike typologier, og det også er vanlig at det vises ulike alternativer til bebyggelse som vedlegg til reguleringsplan (typisk at det vises maksimal utnyttelse og hvordan det kan løses og se ut). […]

November 2021 – 5.3

[…] I planbeksrivelsen beskrives det minihus, frittliggende bebyggelse og felles uteoppholdsarealer og samlet parkering.»

November 2021 – 6.1

Det blir tegnet en avkjørsel til sykkelveien av sivilingeniør Julian Casanovas fra Sweco. Han skriver: «Avkjørsel fra gang- og sykkelveg til tomt må vurderes av dere i reguleringsprosessen.»

November 2021 – 6.2

Rasmussen krever betaling for arbeidet som ikke er sluttført, GM avviser kravet og krever at arbeidet med veien skal bli sluttført. Arkitekten ferdigstiller detaljreguleringsforslaget.

Desember 2021 – 1

Det er tegnet tomtegrensene, parkeringsplass og felles avfallsløsning på fjellsiden, hovedbygningen og to minihus på sjøsiden og en avkjørsel. Alt det som ikke fradeles forblir i bedriftens eie. Plankartet ferdigstilles.

Desember 2021 – 2

Detaljreguleringsforslaget sendes inn til Flakstad kommune for førstegangsbehandling 5. desember 2021. Kommunen er pliktig til å behandle forslaget innen tre måneder. SVARET BØR FORELIGGE FØR SLUTTEN AV MARS 2022.

Januar 2022 – 1.1

Det etterlyses på nytt svar fra rådmannen på søknaden om støtte til festivalen og fra kompensasjonsordningen. Det purres på Rasmussen as igjen om ferdigstillelse av veien. Det sendes et brev til kulturministeren med en bønn om hjelp i saken.

Januar 2022 – 1.2

Ny purring om svar på søknader sendes til rådmannen. Det sendes et brev til vegvesenet med etterlysning av et oppgjør og kontrakt i forbindelse med ekspropriasjon av arealer til sykkelveien. Den nye næringssjefen kontaktes med en forespørsel om å bli inkludert i fremtidsplaner på Flakstad.

Januar 2022 – 1.3

Han informerer om at begge våre søknader om støtte fra kommunen har blitt avslått den 20. desember uten at vi så mye som har blitt informert om dette. Begrunnelsen var en manglende folkeregistrert adresse for bedriften i Flakstad.

Januar 2022 – 2

Saksbehandleren på teknisk avdeling informerer om at hvis vi ønsker å bygge minihus på strandsiden, må vi søke på nytt. Den gamle søknaden om midlertidig bygg som ble avslått pga. manglende avkjørsel kunne ikke benyttes. Han råder oss til å leie et hus på Flakstad.

Februar 2022 – 1.1

Rasmussen sender bilder av veien som er umulig å se under snøen. De lover å montere bommen når veien blir ferdig etter at snøen er borte.

Februar 2022 – 1.2

Saksbehandleren skriver: «Søknaden om midlertidig plassering av brakke gjaldt ikke for bolig, og må derfor justeres/sendes inn på nytt slik at faktisk bruk stemmer overens med det formål som fremgår av søknaden. […}

Februar 2022 – 1.3

[…] Har du mottatt vedtaksbrev fra SVV med tillatelse til utvidet bruk av eksisterende avkjørsel? Det er en formalitet som må dokumenteres i byggesaken. […]

Februar 2022 – 1.4

[…] Det enkleste og raskeste vil nok være å leie en bolig inntil videre. På byggesaker opplever vi at behandlingstiden er en del lengre enn det som er å foretrekke.»

Februar 2022 – 2.1

Ny beskjed fra saksbehandleren i Flakstad: «Har du mottatt vedtaksbrev fra SVV med tillatelse til utvidet bruk av eksisterende avkjørsel? Det er en formalitet som må dokumenteres i byggesaken.»

Februar 2022 – 2.2

Vegvesenet har tidligere skrevet at det er kommunen som må regulere avkjørselen til en boligtomt og at dette skulle vært gjort når reguleringen ble endelig vedtatt i mars 2020.

Februar 2022 – 2.2

Vi får en ny eiendomstakst for våre arealer på 2.700.000 kr. Megleren skriver at verdien blir mye høyere dersom reguleringen blir vedtatt. Det er svaret på detaljreguleringen som bremser alt.

Februar 2022 – 3.1

Vegvesenet skriver: «Det må sikres adkomst til hver bolig før igangsettingstillatelse. Der det er angitt flere boliger bør adkomst anlegges felles for disse. Nye adkomster og veier skal anlegges på en måte som gir nye forbindelser og gjennomganger for allmenn ferdsel for gående og syklende.»

Februar 2022 – 3.2

Det skal derfor ikke lages vedtak etter vegloven om avkjørsel fra Statens vegvesen. Kommunen er saksbehandler i denne saken. Avkjørselen din er beskrevet slik: 29/185 får felles boligadkomst fra E10 med 29/190 over ny gs-veg […]

Februar 2022 – 3.3

[…] og deretter hver sin adkomst til egne tomter fra gs-vegen med tomtegrensen som skille.

Februar 2022 – 3.4

Saksbehandleren skriver: «Vegvesenet har godkjent avkjøring til boligformål. Søknaden som foreligger gjelder brakke til festivalbruk, og kan derfor ikke behandles slik saken står. […]

Februar 2022 – 3.5

[…] Dersom det skal gjennomføres tiltak som er tiltenkt boligformål må dette søkes om etter gjeldende regler. Vi ser ikke hensikt med å søke om nye hus på stranda parallelt og i forkant av at vårt forslag om detaljregulering er besvart av kommunen.»

Februar 2022 – 4.1

Ørjan Nikolaisen Trovåg skriver: «Først og fremst er bakgrunnen for at det ble bedt om ny søknad fordi det ble gitt uttrykk for at tiltaket skal brukes som bolig. Den søknaden som forelå i fjor sommer gjaldt en midlertidig brakke til festivalbruk. […]

Februar 2022 – 4.2

[…] SVV har godkjent avkjørsel til boligformål, og dersom bruken ikke er i tråd med boligformålet, må det innhentes ny vurdering/godkjenning fra SVV.»

Februar 2022 – 4.3

GM svarer: «Den aktuelle eiendommen er regulert til boligformål hvor det tillates begrenset næringsvirksomhet som ikke genererer vesentlig ulempe mht støy, trafikk og forurensing. Dette legger noen føringer for omfanget på festivalen innenfor planformålet. […]

Februar 2022 – 4.4

[…] Det har blitt gjennomført tre festivaler på stranda hittil. Ingen av disse har forårsaket støy, trafikk eller forurensning.»

Mars 2022 – 1.1

Advokat engasjeres i forbindelse med ekspropriasjon av areal til sykkelstien og betalingen for dette. Det utbetales et oppgjør og undertegnes en kontrakt med vegvesenet. Samme advokaten bes om å forhandle med Rasmussen anlegg om ferdigstillelse av veien.

Mars 2022 – 1.2

Advokaten: «På vegne av Manikova bes det om å få opplyst en oppstartsdato og sluttføringsdato på veiarbeidene. Det er også en elektrisk bom som er innkjøpt til veien som ligger lagret hos dere. Det forventes at denne bommen blir montert i forbindelse med dette.»

Mars 2022 – 2.1

Rasmussen svarer: «Vi ferdigstiller dette innen 11. mars. Bommen blir montert når anleggsarbeidene er avsluttet og området er ryddet opp.» Vi ber om grusing av veien som en kompensasjon for alle forsinkelsene. Overtakelsen avtales på tomta 15. mars.

Mars 2022 – 2.2

Det søkes om bedriftslån fra flere banker. Alle søknader får avslag. Bedriften har dårlig økonomi etter 7 år med store utgifter og uten inntjeningsmuligheter.

Mars 2022 – 2.3

Prefabrikkerte minihus kan ikke godkjennes som permanente boliger, derfor er ikke dette en mulig løsning. Bommen er montert og veien er ferdigstilt på fjellsiden.

Mars 2022 – 3.1

Næringssjefen opplyser over telefonen at saken skal tas opp på møte 4. april. Walle lover at forslaget skal legges frem for kommunestyremøte 31. mai, men ikke før. PRESS PÅ BEMANNINGEN HAR FLAKSTAD HATT SIDEN 2015.

Mars 2022 – 3.2

Sykkelveien og skolen har kommunen behandlet på rekordtid. Alt er spørsmål om prioriteringer. Dette er et brudd på forvaltningsloven: https://lovdata.no/lov/1967-02-10

Mars 2022 – 3.3

Kommunen skulle ha svart på detaljreguleringsforslaget innen maks. tre mndr., altså senest i slutten av mars. GM skriver til statsforvalteren i Nordland: «Brudd på svarfristen medfører at bedriften taper tid og penger. Det er umulig å planlegge eller gjennomføre tiltak osv.»

Mars 2022 – 4.1

Spørsmålet om reglene for festetomter undersøkes og blir ansett uaktuelt. Dreneringsrør for sykkelstien er lagt slikt at hele strandsiden blir oversvømt. Vegvesenet kontaktes. De opplyser at det er kommunen som er ansvarlig for utbyggingen.

Mars 2022 – 4.2

Vegvesenet skriver: «Jeg kan likevel bekrefte at entreprenør skal sette i stand arealene etter anleggsarbeidet er ferdig. Arbeidet er ikke ferdig. Antatt sluttdato for anlegget er rundt 1. august i år. […]

Mars 2022 – 4.3

[…] Kommunen kommer til å ta en sluttbefaring etter anlegget er ferdig for å påse at entreprenør har ryddet opp og stelt i stand arealene. Videre henvendelser om selve anleggsarbeidet bør tas opp direkte med kommunen som er byggherre.»

Mars 2022 – 4.4

Adresse i Nordland trengs for å kunne utvikle bedriften videre. De fleste støtteordningene krever adresse der prosjektet foregår. Det var umulig å få støtte fra noen stimulerings- eller kompensasjonsordninger med en adresse i Vestfold for et prosjekt som foregår i Nordland.

April 2022 – 1.1

Banken på Leknes avslår lånesøknaden. Planer om å søke om byggetillatelse for ett minihus på stranda, må derfor skrinlegges. Kongsberg minihusfelt har i stor grad blitt inspirert av vårt konsept. Dette er nå godkjent og vedtatt i Kongsberg kommune, mens vi fremdeles venter på svar.

April 2022 – 1.2

Vårt prosjekt har ikke blitt nevnt i det hele tatt i forbindelse med alle de uttalelsene fra næringssjefen som har kommet i aviser om boligmangel og ledige tomter i Flakstad.

April 2022 – 1.3

Vi har meldt vår definitive interesse for inkludering og samarbeid om utviklingen av fremtidens Flakstad, men dette har blitt fullstendig ignorert av kommunen.

April 2022 – 2

GM sender invitasjoner til alle i kommunen til åpningen av sin utstilling på Galleri 2 i Stamsund. Ordføreren blir forespurt om å åpne utstillingen, men responderer ikke.

Mai 2022 – 1.1

Næringssjefen skriver: «Jeg kan kun svare på prosjektet leie til eie. Jeg går ut ifra at det er det du mener, og ikke eie til leie. Denne saken kommer opp i kommunestyret 19. mai. […]

Mai 2022 – 1.2

[…] Saksfremstillingen kan leses her: https://innsyn.lofoten.nu/Flakstad/innsyn/wfdocument.ashx?journalpostid=2021006467&dokid=1378770&versjon=1&variant=A& .»

Mai 2022 – 1.3

GM svarer: «Takk for opplysningen om “leie til eie”-ordningen. Dette er en ordning som praktiseres i mange kommuner og er en flott mulighet for de unge til å skaffe seg en bolig. […]

Mai 2022 – 1.4

[…] I denne sammenheng vil jeg nevne at våre tomter og små hus er ideelle for dette konseptet. Når du skriver at du håper at vi ikke skal drive «eie til leie» regner jeg med at du sikter til korttidsutleie? […]

Mai 2022 – 1.5

[…] Vi har levert et forslag for fradeling av selveide tomter med ferdigtegnede, selveide hus som skal legges ut for salg. Hvor har du det fra at vi skal drive med korttidsutleie?»

Mai 2022 – 2.1

Vi ønsker å etablere noe midlertidig og rimelig på vår tomt i påvente av vedtaket om detaljreguleringen. Saksbehandleren skriver: «Rammetillatelsen ble innvilget 25.11.2020 og varer i 3 år.»

Mai 2022 – 2.2

Det eneste som mangler for å sette i gang med bygging er søknad om igangsettingstillatelse som dokumenterer at vilkår i rammetillatelsen er oppfylt. Vi har mottatt nabovarselet fra kommunen om midlertidig toalettløsning på Rambergstranda og vi gir samtykke til tiltaket.

Mai 2022 – 3.1

GM skriver: «Kommunen har brutt forvaltningsloven og har ikke behandlet vår detaljreguleringsforslag innen de lovpålagte frister! Dette fører til at jeg nå ønsker å sette opp en brakke på fjellsiden i tilknytning til bygging av huset som har fått en byggetillatelse, […]

Mai 2022 – 3.2

[…] men jeg ber om kommunens samtykke til at dette skal kunne gjøres nå og før igangsettingstillatelsen er sendt. Nå synes jeg at kommunen kan kompensere meg noe for alle de ulemper en saksbehandlings utsettelsen har ført til.»

Juni 2022 – 1.1

Teknisk sjef skriver: «PLANID: 18592102 er fremst i køen, dette betyr førsteprioritet ved åpning i kapasiteten på kommunens planavdeling. Estimert fremdrift: Skriving til 1-gangsbehandlingen igangsettes i løpet av uke 24, derav meldes den opp politisk (formannskapet).»

Juni 2022 – 1.2

Alle forsøk på midlertidige løsninger blir avvist av kommunen. Alt er klart på fjellsiden, veien er endelig ferdig gruset.

Juni 2022 – 2.1

GM skriver til lokale aviser. Hun skriver til arkitekten: «Jeg har snakket med ordføreren på telefonen i dag. Han opplyser at saken ikke ble tatt til behandling fordi detaljreguleringsforslaget var mangelfullt og at du har blitt informert om dette tidligere? Er dette sant?»

Juni 2022 – 2.2

Arkitekten svarer: «Jeg har IKKE mottatt beskjed om at planforslaget var mangelfullt. Jeg har t.o.m. vært i kontakt med Walle og spurt om noe mangler (da noen kommuner har ulik prosedyre med hva de vil ha innsendt når), og fikk ikke svar. […]

Juni 2022 – 2.3

[…] Innholdet ved innsendelse er nøyaktig det planforslag normalt skal inneholde og manglet ingenting. […]

Juni 2022 – 2.4

[…] De gangene jeg har purret på å få vite status for behandlingen, har jeg fått til svar at det er kapasitet som har gjort at de ikke har kunnet overholde fristen, og derfor plansaken ble skjøvet til 31. mai.»

Juni 2022 – 3.1

GM kommenterer på planinitiativet: «Dette planinitiativet har blitt innlevert til behandling i Flakstad kommune i desember 2021 og skulle har blitt ferdigbehandlet av kommunen senest før slutten av mars 2022 ifølge forvaltningsloven. […]

Juni 2022 – 3.2

[…] Vi ønsker derfor en økonomisk kompensasjon for de tapene som en slik forsinkelse har påført bedriften. Ingen av våre forsøk på å finne midlertidige løsninger har blitt imøtekommet av kommunen, dermed taper vi enda et år i prosjektutviklingen. […]

Juni 2022 – 3.3

[…] Vi kan ikke søke om finansiering, og vi taper enda en byggesesong fordi vi ikke kan inngå avtaler med noen leverandører uten å ha svaret på detaljreguleringsforslaget. […]

Juni 2022 – 3.4

[…] Det er hele prosjektet i sin helhet som er viktig, ikke den enkle dispensasjonen eller byggetillatelsen. Prosjektet kan ikke utvikles videre uten at vi vet at kommunen ønsker den velkommen.»

Juni 2022 – 4.1

Journalisten fra Lofotposten skriver: «Det jeg vet er at søknaden din vil bli behandlet politisk før ferien. Snakka nettopp med ordfører som sa at det blir et ekstraordinært møte i formannskapet før ferien der blant annet din søknad kommer opp. […]

Juni 2022 – 4.2

[…] Hvordan og hva som er innstillingen fra administrasjonen vet jeg ikke.» GM svarer: «I samtalen med ordføreren fikk jeg høre at saken ikke har blitt behandlet fordi søknaden var mangelfull (arkitekten har nektet for dette blankt og ble veldig opprørt). […]

Juni 2022 – 4.3

[…] I samtalen med teknisk sjef fikk jeg høre at det er avkjørselen til strandsiden av tomta som er årsaken til forsinkelsen, men dette spørsmålet har blitt oppklart for lenge siden.»

Juni 2022 – 5.1

Arkitekten skriver: «For å sende søknad om igangsetting må du ha avtale med byggefirma som kan stå ansvarlig for bygging, samt elektro og rørlegger m.m. Jeg kan ikke stå ansvarlig for disse områdene, og jeg tviler på at du kan stå som selvbygger, dessverre. […]

Juni 2022 – 5.2

[…] Når det er et bygg med kjeller så er det strengere, og det kreves ansvarlig foretak for konstruksjon etc.» Vi forsøker å finne en byggmester som kan søke om igangsettingstillatelse for det første huset, men det er umulig uten å inngå en reell avtale,

Juni 2022 – 6.1

Kulturministeren sender oss sin e-postadresse og oppmuntrer oss til å sende en e-post fremfor å kontakte henne via Facebook. Det blir sendt en ny e-post med presentasjon av konseptet og forespørsel om hjelp i saken.

Juni 2022 – 6.2

Vår e-post til kulturministeren: «Dette prosjektet hadde kunnet skape stor blest om dette landet. Isteden leser alle om alle mine opplevelser og problemer. 7 år har gått siden oppstarten. […]

Juni 2022 – 6.3

[…] Jeg måtte selge mitt private hus for å kunne holde ut og holde bedriften med store utgifter og ingen inntektsmuligheter til å overleve… Jeg skriver til deg i ren desperasjon, […]

Juni 2022 – 6.4

[…] fordi kulturdepartementet har skrevet til meg at de ikke kunne møte meg eller hjelpe meg før saken er ferdigbehandlet og imøtekommet av de lokale politikerne.»

Juni 2022 – 6.5

En ny advokat kontaktes, men vi har ikke mer midler, timesprisen er 3531,- kr inkl. mva.

Juni 2022 – 7.1

Arkitekten skriver på sms: «Snakket idag med Walle. Han ønsket at vi regulerte sjøsiden til kombinert næring/bolig. Begrunnelsen er at kommunen er bekymret for å skape presedens for andre, dersom de tillater næring av “Denne størrelsen” innenfor boligformål. […]

Juni 2022 – 7.2

[…] Denne endringen gjør vi etter at plansaken er behandlet, men Walle skriver da ev. dette som en kommentar til plansaken som behandles nå. Vi ønsket bare en skriftlig bekreftelse på dette fra deg, dersom du ikke har noen innvendinger på dette. […]

Juni 2022 – 7.3

[…] Dette har ingen praktisk betydning for planene dine på sjøsiden, og du vil kunne etablere hovedbygningen som planlagt. Dette er kun for en tydeliggjøring i plankartet. Svar gjerne på sms. […] Walle ønsket tilbakemelding helst i dag (han skriver ferdig plansaken i dag).»

Juni 2022 – 7.4

GM svarer: «Så lenge dette ikke er en ny felle, så er det samme for meg hva man kaller dette. Det er meget merkelig hvordan de behandler saken. Ifølge loven skulle den blitt sendt til alle politikerne tre uker i forkant av kommunestyremøte. […]

Juni 2022 – 7.5

[…] Jeg er redd for at alt dette er en ny løgn og en ny forsinkelse! Det er ikke satt opp noen møter i hverken formannskapet eller i kommunestyret før september! […]

Juni 2022 – 7.6

[…] Det har blitt gitt muntlige løfter om at saken skulle bli behandlet i slutten av juni, men jeg kan ikke se på kommunens sider at det har blitt satt opp et møte eller lagt ut noen saksdokumenter. Hele prosessen er uryddig og ulovlig. […]

Juni 2022 – 7.7

[…] Det finnes ingen instans å henvende seg til i en slik situasjon. Det må først foreligge et vedtak som deretter ev. kan påklages. Vi taper enda ett år i prosjektutviklingen og enda en byggesesong. Saken handler om direkte trakassering, diskriminering og personforfølgelse. […]

Juni 2022 – 7.8

[…] Det er mange andre saker som har blitt behandlet og gjennomført av kommunen på rekordtid, mens dette prosjektet møter kontinuerlig motgang og filibuster.»

Juli 2022 – 1.1

GM har ringt og spurt Flakstad kommune om hva som skjer. Det ser ut til at saken blir fremlagt for formannskapet 6. juli. Det har i det minste blitt lagt ut på kommunens webside at innkallingen er sendt til politikerne og møte er satt.

Juli 2022 – 1.2

Rådmannens innstilling: 1. Det vises forslag til detaljreguleringsplan av Flakstadveien 305 og 306, med tilhøyrande planbeskrivelse datert 02.12.21, plankart (ikkje datert) og planbestemmelser datert 02.12.21.

Juli 2022 – 1.3

2. Med hjemmel i plan og bygningsloven §12-10 legges forslaget ut på offentleg høyring og ettersyn. 3. Området BF 3 endrar formål frå bustad til kombinert formål – bustad og næring.

Juli 2022 – 1.4

4. Kryssningspunktet E10 frå bustadfelt fjellside vil være i 60 km/t sone, i tillegg manglar det overgangsfelt. I det videre planarbeidet bes utbygger/konsulent inngå forhandlingar med Statens vegvesen om endring av hastigheita til 50 km/t samt etablering av overgangsfelt.

Juli 2022 – 2.1

GM skriver til arkitekten: «Har du gått med på noe av det som er fremlagt nå som vårt forslag til regulering nå? Jeg har ikke godkjent noe av dette og har ikke fått beskjed om at det er dette som de ønsker seg og foreslår?»

Juli 2022 – 2.2

Arkitekten svarer: «Det er veldig positivt at planforslaget endelig har beveget seg inn i neste fase og er lagt ut til offentlig høring! Da blir det spennende å se hvilke tilbakemeldinger og innspill som kommer i denne runden! […]

Juli 2022 – 2.3

[…] Punktet vedr. kombinert næring og bolig på sjøsiden var det jeg sendte deg sms om for en uke siden, etter tilbakemelding fra Walle. Ingenting av dette endrer det vi har foreslått. Det er innspillene i neste runde nå som blir avgjørende.»

Juli 2022 – 3

GM skriver til Rasmussen: «Jeg betaler sluttregningen nå, men understreker samtidig at vi ikke er fornøyd med forsinkelsen på to år, skaden på bommen og den vanskelige kommunikasjonen. Dette er ikke en normal leveringstid eller -måte for et oppdrag.»

Juli 2022 – 4.1

6. juli kommer det et avslag på detaljreguleringsforslaget. https://flakstad.kommune.no/innsyn.aspx?response=journalpost_detaljer&journalpostid=2021006996&scripturi=/innsyn.aspx&skin=infolink&Mid1=266&

Juli 2022 – 4.2

GM skriver: «Alt er bare akkurat som jeg har mistenkt. Vi ble ført i en felle med en målrettet løgn og misledelse. Vi har ikke søkt om hverken næring eller korttidsutleie…»

Juli 2022 – 4.3

Lofotposten skriver: «Formannskapet setter foten ned for galleri, atelier og minihus på Ramberg. Ordfører Trond Kroken og formannskapet ønsker ikke galleri og atelier i området (t.v.) ovenfor Rambergstranda. Å tillate næring i et boligområde vil skape en uheldig presedens, mener han. […]

Juli 2022 – 4.4

[…] Formannskapet samlet seg bak et vedtak som vil holde fast på reguleringsplanen, med boligbygging på sjøsiden og landbruk-, natur- og friluftsområde (LNF) på fjellsiden av E10. […]

Juli 2022 – 4.5

[…] Politikerveteran Steinar Friis (Flakstad Distriktsliste) så for seg at et attraktivt område kan ende opp med airbnb-hytter, og at næringsvirksomheten vil bestå av sporadiske arrangement som ikke tilfører Ramberg og Flakstad noe som helst.»

Juli 2022 – 4.6

Det kommer som et sjokk at kommunen som så sårt trenger boliger, avslår vårt forslag om små, faste boliger for fastboende. Det som står i søknaden er mistolket og forvridd. Frykten for airbnb-utleie er fullstendig grunnløs.

Juli 2022 – 5.1

Arkitekten skriver: «Det overrasker meg at formannskapet har gått mot administrasjonens anbefaling om å sende planen videre til offentlig høring. Jeg synes det er uklart hva de legger til grunn – om det er næring på strandsiden, frykt for kortidsutleie på fjellsiden eller annet? […]

Juli 2022 – 5.2

[…] Det står ikke noe i planen om at boligene på fjellsiden skal brukes til kortidsutleie, men kun at disse boligene er ment for ulike kjøpergrupper. Jeg ser ikke hvor de får ideene om at prosjektet er rettet mot reiseliv fra. […]

Juli 2022 – 5.3

[…] Walles nylige anbefaling om å endre formål til kombinert næring/bolig var en ren planteknisk tegnedetalj. Plankartet viser fortsatt bolig (GUL farge i kartet, med mulighet for næring), men Walle anbefalte å endre til bolig/næring […]

Juli 2022 – 5.4

[…] (som har en annen farge i plankartet), men gir samme mulighet som tidligere. Walle skrev i plansaken at de anbefalte å endre dette formålet i planen, men denne endringen er ikke gjort […]

Juli 2022 – 5.5

[…] (det var kun en anbefaling som fulgte skriftlig i plansaken som nå er vurdert av formannskapet), så dette skal ikke bety noe her. Det jeg reagerer mest på er at de har hengt seg opp i “reiselivsproblematikken”, og en grunnløs frykt for korttidsutleie. […]

Juli 2022 – 5.6

[…] Steinar Friis’ kommentar om at “næringsvirksomheten vil bestå av sporadiske arrangement som ikke tilfører Ramberg og Flakstad noe som helst” synes jeg vitner om uvitenhet og mangel på vilje til å se det store bildet. […]

Juli 2022 – 5.7

[…] Galleri og atelier som du har planlagt vil absolutt tilføre Ramberg noe, og planen har beskrevet dette tydelig.»

Juli 2022 – 6.1

GM politianmelder formannskapet og sender en klage til statsforvalteren: «Jeg anmelder nå formannskapet, Dag Walle og ordføreren til politiet for fremmedhat-motiverte overgrep mot meg som person, målrettet forsinkelse av prosjektet, skade på min helse og store økonomiske tap som følge.»

Juli 2022 – 6.2

Problemet er at alle er på ferie, også politi. GM skriver: «Stranda er regulert ferdig til boligformål. Det er gitt en byggetillatelse for ett hus på fjellsiden og Dag Walle hadde skrevet at dispensasjonen fra LNF gjaldt for hele fjellsiden. […]

Juli 2022 – 6.3

[…] Vi har ikke planer om, og har ikke nevnt noen sted noe om korttidsutleie. Det ble søkt om fradeling av tomter til fast bebyggelse som skal legges ut for salg.»

Juli 2022 – 6.4

LOFOTPOSTEN skrev: «I mars 2021 var formannskapet positiv til planene om minihus: “Generelt er det mangel på byggeklare tomter på Ramberg, konseptet med minihus vil være et spennende supplement for å ha boligenheter tilgjengelig for langtidsleie på Ramberg. […]

Juli 2022 – 6.5

[…] Det anbefales at planinitiativet videreføres vedtok formannskapet og understreket at den videre planleggingen bør ta hensyn til at det ikke øker trafikken i boligområdet, og at det ikke bygges nærmere strandsonen enn 100 meter.”»

Juli 2022 – 7.1

Saken blir henlagt av Nordland politidistrikt. Dette påklages. Det sendes nye brev til kulturministeren og til statsministeren. Ingen svar fra kulturministeriet, men et brev fra statsministerens kontor opplyser at saken bør bli behandlet av Nordland politi.

Juli 2022 – 7.2

Juristen der er på ferie. Det blir ikke sendt noen bekreftelse på at klagen er mottatt og skal bli behandlet. Ingen av henvendelsene til større aviser eller TV-kanaler er besvart. Ny advokat kontaktes, han sender en begjæring om utsettelse av klagefristen. Dette koster mye penger.

Juli 2022 – 7.3

Statsforvalteren ber kommunen om en redegjørelse og en avklaring i saken. Rådmannen stiller seg tvilende til statsforvalternes habilitet i saken, men det har blitt fattet et vedtak som i samsvar med regelverket kunne påklages til statsforvalteren.

Juli 2022 – 7.4

Statsforvalteren selv, Tom Kato Karlsen, ser ikke helt dette med habilitet: «Vi er en instans som skal ta være på rettssikkerheten til innbyggerne. Hvem skulle de gå til når de har en sak mot en kommune?»

Juli 2022 – 8.1

Arkitekten skrev: «Veldig bra at Statsforvalter er satt på tråden, og godt å se svaret derfra. Vedrørende frist for igangsettingstillatelse så skal dette stå i vedtaksbrevet for rammetillatelsen, normalt 3 år. […]

Juli 2022 – 8.2

Vedr. om Dispensasjonen for bolig innenfor LNFR formål faller bort, er jeg usikker på om en slik dispensasjon har noen frist, så her har jeg ikke noe svar, dessverre. Dette står kanskje opplyst i vedtaksbrevet for denne disp. som ble gitt i sin tid?»

Juli 2022 – 8.3

GM skriver: «Om avkjørselen til strandsiden: det skulle har blitt innregulert en avkjørsel allerede den gangen området ble regulert tilbake til boligformål i mars 2019. Isteden ble dette spørsmålet en kasteball mellom kommunen og vegvesenet. […]

Juli 2022 – 8.4

[…] Ved systematisering og gjennomgang av alle dokumenter i saken ser jeg tydelig hvor grotesk denne saken er. Jeg kan ikke se annen grunn til det jeg møter på Flakstad enn fremmedhat, janteloven og rasisme. […]

Juli 2022 – 8.5

[…] Kommunen og lokalbefolkningen forholder seg kun til mitt navn og opphav, avviser og fordømmer meg uten å sette seg inn i saker og forsøke å vurdere mine intensjoner og konkrete forslag.»

August 2022 – 1

Det publiseres flere artikler i lokalpressen som kun presenterer kommuneledelsens syn og hisser opp stemningen. GM ser seg nødt å sende klage på vedtaket selv. Bedriften har ikke midler til dette.

August 2022 – 2

Arkitekten formulerer sin uttalelse og kommentar til vedtaket av 6. juli. Hun presiserer at vedtaket ikke er basert på det som i realiteten ble fremlagt som detaljreguleringsforslag etter en anbefaling fra kommunen. GM sender en formell klage på vedtaket innen den utsatte fristen 20. aug.