The only thing worse than being blind is having sight but no vision.

Helen Keller

Visjonen

På sjøsiden av eiendom gnr. 29 / bnr. 185 er planen å bygge en moderne bygning som kan bli en base for den nye kunstarenaen.

I tillegg til å kunne brukes som bolig og arbeidssted for kunstnere, vil dette bli et lokale hvor utstillinger, kurs, workshops og utvikling av lokale kulturfestivaler finner sted. “Coworking spaces” vil inkludere undervisningsrom, mørkerom tilrettelagt for alternative fototeknikker og fotoopptak studio.

På fjellsiden ønskes det å etablere en minilandsby for kunstnere med 10-12 minihus, hvor kunstnere som bruker fotografi i sitt arbeid kan bo og bruke senteret på sjøsiden som felles arealer.

 

Les mer om konseptet her:

Konsept for minihus-felt (pdf åpnes i ny fane) >>

 

Bygget på stranda og minihusene på fjellsiden skal bli en arkitektonisk attraksjon og utgjøre et eksempel på framtidsrettet, miljø- og klimavennlig arkitektur som kan være til inspirasjon for andre. Det vil bli lagt stor vekt på bruk av kortreist materiale og energiøkonomiske løsninger.

Husene skal, ved hvordan de er plassert i terrenget og ved materialbruk, framstå som svært lite iøynefallende sett fra veien og vegvesenets utkikkspunkt. Bygningene er ment som et eksempel på materialbruk og utforming som lar arkitekturen gli inn i omgivelsene.

En konkret arkitektskisse og plan for arealbruken skal utarbeides senere. Omreguleringen for strandsiden av tomta ble vedtatt den 12. mars 2019 og offentliggjort den 25. mai 2019. Det endelige vedtaket ble godkjent og publisert i mars 2020 etter fem høringsrunder i kommunen.
Nå kan man utvikle arkitekttegninger for hovedbygget etter de rammer som har blitt definert av vedtaket.
Les vedtaksdokumentene her:

Reguleringsbestemmelser (pdf åpnes i ny fane) >>
Vedtaket (pdf åpnes i ny fane) >>

 

Det er innvilget en dispensasjon fra LNF til boligformål for hele fjellsiden av tomta, men arealplanen for dette området er enda ikke vedtatt. Kommunen har en intensjon om å vedta en regulering i løpet av 2020, men alt er forsinket nå pga. korona-restriksjoner.
Dispensasjon, dokument 1 (pdf åpnes i ny fane) >>

Dispensasjon, dokument 2 (pdf åpnes i ny fane) >>

Hensynssonen for kulturminner måtte oppklares med arkeologene fra fylkeskommunen. Dette arbeidet er nå utført. Kulturminnefeltet øverst på fjellsiden ble forminsket etter en befaring. De eksisterende kartene er fra 1980-tallet, og har ikke vært oppdatert på lenge. Nå er statusen endret fra “automatisk fredet” til “ikke fredet”. Oppdateringen av kulturminnesonen var viktig for prosjekteringen av minihusfeltet for kunstnere. Nå kan det prosjekteres flere minihus og arealet kan utnyttes bedre. Les mer om dette her:
Konsept for minihusfelt (pdf åpnes i ny fane) >>

 

Det ble bevilget og utbetalt støtte fra Norsk kulturråd til et forprosjekt som ble brukt til å utarbeide en tomteanalyse og et visuelt konsept. Dette er utarbeidet av Anna Karoline Hov Larsen.

 

Flere arkitekter har vært kontaktet tidligere. JVA har blitt valgt til å prosjektere videre. Firmaet har for øvrig blitt splittet og skiftet navn til Vigsnæs og Kosberg Arkitekter. De har vært med på en forhåndskonferanse på kommunen i august 2019. Her er referatet fra forhåndskonferansen:
Forhåndskonferansen: (pdf åpnes i ny fane) >>

 

Fjellsiden av tomta er enda ikke omregulert til boligformål, men det har blitt gitt en dispensasjon og kommunen ser positivt på disse planene. Det er søkt om en dispensasjon fra LNF til boligformål, og der er utarbeidet en skisse for arealbruken av Asplan Viak på Leknes.
Se skissen her (pdf åpnes i ny fane) >>

Se dispensasjonssøknaden her (pdf åpnes i ny fane) >>

Se vår henvendelse (pdf åpnes i ny fane) >>
Se svar fra Walle (pdf åpnes i ny fane) >>

 

Disse planer har blitt utviklet litt videre i samarbeid med kommunen og etter deres ønsker og anbefalinger har søknaden blitt endret fra søknad om en midlertidig fritidsbolig til permanente boliger på hele dette området.

Se vedtaket om dispensasjon her:
Dispensasjon (pdf åpnes i ny fane) >>

 

Det er gitt tillatelse fra Statens Vegvesen til avkjørsel til fjellsiden i oktober 2020 og det er søkt om igangsettingstillatelse fra kommunen.

Skisser for det første huset er ferdigstilt av arkitekten og det er søkt om en rammetillatelse.

Etter nesten fem år med prosjektutvikling innser vi at det er helt avgjørende å være der vi ønsker å være og ikke fjernstyre dette prosjektet. Dette er helt avgjørende i forhold til aktiviteter, videreprosjektering og søknader om støtte. Flere ordninger er rettet opp mot lokale bedrifter og begrenset til de som har en adresse i Nordland.

Det har vært meget uheldig for prosjektet at vi ikke har hatt en adresse i Flakstad.

Derfor ønsker vi først og fremst å etablere et lite minihus øverst på fjellsiden som skal kunne brukes som bosted for prosjektlederen og andre som skal arbeide der. Dette huset skal også brukes som et visningshus når det skal etableres flere bygninger på denne delen av tomta.

På et senere tidspunkt kan det bli aktuelt å fradele flere små tomter med ferdigprosjekterte hus på fjellsiden som skal selges til andre. Vi ønsker å etablere flere små kunstnerboliger her som skal kunne trekke inn flere kunstnere til stedet og skape et aktivt fagmiljø. Det er utarbeidet et forslag om utvikling av et minihusfelt for små kunstnerboliger og det søkes om støtte fra ulike kilder til utvikling av effektive energiløsninger.

Se Enova-søknaden her (pdf åpnes i ny fane) >>

Se søknaden til kulturrådet her (pdf åpnes i ny fane) >>
(innvilget 150 000 kr)

Se søknaden til Nordland fylkeskommune her, avslag (pdf åpnes i ny fane)
Dokument 1 >>
Dokument 2 >>

Se søknaden til Innovasjon Norge her, avslag (pdf åpnes i ny fane)
Innovasjondistrikt >>
Forprosjekt og hovedprosjekt >>
Forprosjektplan >>
Hovedprosjektplan >>

Se søknaden til Sparebank1 Nord-Norge, avslag (pdf åpnes i ny fane)
Dokument 1 >>
Dokument 2 >>

Det ble søkt om 150.000 kr. fra næringsfondet, som har bevilget 10.000 kr.

Se søknaden til næringsfondet i Flakstad (pdf åpnes i ny fane) >>
Se bevilgningen (pdf åpnes i ny fane) >>

 

Det ble søkt om avkjørsler fra vegvesenet til begge sider av tomta. I denne forbindelsen ble det viktig å oppklare og oppdatere hensynssone for kulturminner. Status om kulturminner ble etter en befaring fra arkeologene fra fylkeskommunen endret fra automatisk fredet til ikke fredet. Hensynssonen ble dermed oppdatert og innskrenket, noe som åpnet opp for en bedre utnyttelse av arealet på fjellsiden.

Avkjørsler vegvesenet (pdf åpner i ny fane) >>

Korrespondansen med arkeologene (pdf åpner i ny fane) >>

Luftfotos fra området

Fotograf: Knut-Ivar Johansen

Arealbruken vil ta høyde for forventet havnivåstigning

samt for følgende planlagte tiltak:

 

sykkelvei  –  fjellsikring  –  flytting av hovedvannledning

 

(kart fra Kartverkets vannstandsnivå ved 1000-års stormflo)

Sykkelvei forventes å bli bygd av kommunen som har utlyst en anbudskonkurranse med frist i slutten av september 2019. Det er enda ikke tatt noen avgjørelse om sykkelveien skal bygges eller ikke.

Hovedvannledningen er flyttet og det er etablert et tilkoblingspunkt som kan brukes til den nye bygningen på stranda.

Disse to tiltakene gjør det mulig å utvikle arkitektskisser for bygningen på strandsiden.

Eiendommens avkjøring fra E10 er tenkt koblet med innkjørselen til nabotomt, gnr. 29 / bnr. 190, hvilket har blitt anbefalt av vegvesenet.

Bygningen skal ikke “stjele” utsikten fra naboer eller sjenere det generelle inntrykket av det vakre landskapet. Bygningen skal bli nøktern og ikke markant eller fremtredende, samtidig vil det etterstrebes at arkitekturen blir både miljøvennlig og moderne.

På fjellsiden skal det etableres en minihusbebyggelse, hvis dette blir mulig. Det undersøkes nå om det kan etableres en avkjørsel der det har ligget en avkjørsel tidligere. Kulturminnesonen på denne delen av tomta må også oppdateres av arkeologene fra fylkeskommunen.

Håpet er å tilføre noe positivt og fint til både landskapet og lokalbefolkningen, og at arkitekturen vil være berikende på flere måter.

Arkitektur

Utbygger har etablert kontakt med HOV + EGGE Arkitekter som er i ferd med å utvikle løsninger for prosjektet.

Det har blitt vurdert og kontaktet flere arkitekter i forbindelse med prosjekteringen.

 

Effekt arkitektkontor i København har blitt kontaktet og  kommunisert med. De har utviklet et unikt konsept for REGEN villages i Nederland.
Se nettsiden til Effekt arkitektkontor >>
Se nettsiden til REGEN villages >>

De var interessert i vårt prosjekt, men dette samarbeidet ble ikke mulig å etablere på grunn av forsinkelsene i den kommunale saksbehandlingen.

Det ble også avholdt møte med KWK PROMES (i Polen) og med den berømte arkitekten Robert Konieczny (www). De har gitt oss et spesifisert pristilbud og var også interessert i et samarbeid. Igjen ble dette samarbeidet urealistisk fordi det er så uforutsigbart hvordan den kommunale saksbehandlingen kommer til å bli.

 

Vi har også studert flere ferdigbyggkonsepter for minihus og innhentet konkrete tilbud fra KODA (www) og deres norske representanter fra Living in a box (www), og fra MONOCABIN (www)

 

Vi har også vært i kontakt med arkitekt Snorre Stinessen (https://www.snorrestinessen.com/).

Deretter har det blitt gjennomført flere møter med JVA i Oslo. Firmaet har forøvrig blitt splittet og skiftet navn til Vigsnæs og Kosberg Arkitekter (http://vi-ko.no/).

 

Arkitekten fra Vi-Ko ble engasjert for å delta på forhåndskonferansen i Flakstad og har presentert konseptet for de relevante aktører i teknisk etat. De har deretter trukket seg fra prosjektet fordi de ble skeptiske til kommunens saksbehandling og prosess.

 

Hov + Egge Arkitekter ved Anna Karoline Hov Larsen (https://annkalarsen.wixsite.com/hovegge/portfolio-1) har etter dette blitt engasjert til å utarbeide en tomteanalyse og et visuelt konsept. Dette er et arkitektkontor lokalisert i Rakkestad som tilbyr arkitekttjenester og kompetanse innenfor arealplanlegging og regulering. Dette arbeidet er nå gjennomført og presenteres her.

Det er enda ikke bestemt hva som skal gjøres i neste fase.

Det er heller ikke bestemt hva som skal tegnes og søkes om byggetillatelse til eller hvem som skal utvikle de konkrete byggtegningene.

Videre prosjektering er avhengig av de muligheter vi får av kommuneledelsen og de tillatelser som kan bli gitt av vegvesenet og arkeologene i fylkeskommunen.

Oppklaringen av disse forhold tar dessverre veldig lang tid og er helt nødvendig før vi kan komme videre.

Det som gjenstår av arkitektarbeid er:

  1. Søknad om avkjørsler til vegvesenet
  2. Detaljprosjektering av bygninger
  3. Søknad om byggetillatelse
  4. Innhenting av pristilbud fra byggmestere
  5. Oppsyn under bygging

Anleggsarbeidene skal foregå på en mest mulig skånsom måte slik at den opprinnelige floraen
blir beholdt så langt inn mot bygningene som mulig.

Kurs og workshops

kunnskap – kreativitet – glede – samhold

Initiativtaker, Galina Manikova, er en erfaren kunstner, fotograf og kursholder som har spesialisert seg på alternativt fotografi overført til alternative flater.

 

Hun besitter en unik kompetanse på dette området som hun ønsker å formidle videre til andre, både kunstnere og ikke-kunstnere, voksne og barn. Initiativtaker har arbeidet hardt siden 2015 for å etablere et senter for alternativ fotografi i Lofoten, med et ønske om å overføre sin kunnskap, boksamling og fotoutstyr til dette senteret, slik at det blir tilgjengelig for andre kunstnere i lang tid framover.

 

Hennes ekspertise på dette feltet er anerkjent og omtalt i flere internasjonale publikasjoner.

 

Les mer

 

Å jobbe med alternativt og analogt fotografi forutsetter tilgang på mørkerom. Atelieret vil ha overlys fra takvinduer og bli utstyrt med et mørkerom som vil være tilgjengelig for kursdeltakere og gjestekunstnere. Skylight-fotoopptaksrom egner seg for storformatfotografering og collodion.

 

Eksempler på andre skylight-studioer
Studio Pelikan (ny fane) >>
Borut Peterlin (ny fane) >>
petapixel.com (ny fane) >>

Manikova har allerede holdt flere vellykkede workshops og festivaler på Ramberg, og registrerer at det er en stor interesse for videreføring av disse aktivitetene.

 

Det er også blitt gjennomført flere kurs i samarbeid mellom Manikova og de lokale kunstnere ved Kunstkvarteret Lofoten (se Kunstkvarterets hjemmeside).

 

På sikt ønsker Manikova å trekke flere lokale aktører (både lokale kunstnere og andre virksomheter) inn i sine prosjekter.

Festivaler

på Norges vakreste strand

Boblefesten

Galina Manikova ønsker å bruke stedet og bygningen på en åpen og inkluderende måte. Hvis det lykkes å etablere flere små kunstnerboliger på fjellsiden kan flere kunstnere engasjere seg i de aktiviteter som planlegges, bruke hovedbygningen som co-working space, utstillingssted, undervisningslokalet og fellesareal.

 

Atelier-delen av bygningen skal i tillegg til å være egnet som utstillingsrom, også kunne fungere godt som et lokale for kurs og workshops, samt å periodevis være hovedkvarter for planlegging og gjennomføring av lokale kunstfestivaler på Rambergstranda.

Fat(t) det ufattelige

Artist in residence

Artist-in-residence-programmer gjør det mulig for kunstnere, akademikere, kuratorer, og andre mennesker i kreativt arbeid å jobbe og oppholde seg et annet sted enn i sitt vante miljø.

I hovedbygningen, planlegges det å bygge en hybel-seksjon. Dette vil fortrinnsvis være en bolig som kan leies ut til gjestende kunstnere som ønsker seg en arbeidsperiode i Flakstad, og som er villige til å bidra med kurs, workshops eller deltakelse ved festivaler. På sikt vil dette kunne utvikles til et artist-in-residence-program. Med kanskje regionens eneste mørkerom for alternativt fotografi, vil det kunne bli et svært attraktivt tilbud for både norske og internasjonale kunstnere.

 

Artist-in-residence-opphold gir tid til refleksjon, forskning, presentasjon og produksjon.

 

Det gir også en mulighet til å utforske egen praksis i et annet samfunn eller miljø, møte nye mennesker og natur, bruke nye materialer og oppleve livet på et nytt sted.

 

Både minihus-feltet og hyblene i hovedbygget skal kunne brukes til gjesteopphold av gjestekunstnere.

POSITIVE RINGVIRKNINGER

Kunst og innovasjon

Kurs, workshop, festivaler og utstillinger vil være et kulturtilbud som skaper økt trivsel for lokalbefolkningen, og dermed være med på å hindre fraflytting.

 

Kulturaktivitetene vil generere positiv oppmerksomhet for Ramberg og Flakstad kommune, bl.a. i offentlige og sosiale medier, og vil tiltrekke seg kulturinteresserte og kreative folk som enten ønsker å delta ved eller oppleve arrangementene.

Arkitekturen vil tiltrekke seg arkitekturinteresserte reisende. På grunn av utbyggers gjestfrie innstilling, vil arkitekturen delvis også kunne oppleves innenfra i perioder det holdes arrangementer som er åpne for publikum.

 

Det at Ramberg blir satt på kartet som et interessant kulturfenomen, vil kunne gi kommunen mye positiv oppmerksomhet og et godt omdømme.

Inspirerende suksess-prosjekter

Fordypningsrommet

Ute i havgapet vest for Bodø ligger Fordypningsrommet Fleinvær – en perle av et anlegg på ni små hus tilrettelagt konsentrerte arbeidsopphold, ro og sjelefred. Mindfulness er i tiden, men dette er stedet for MINDLESSNESS, altså totalt avkobling. Kun 75 minutter med hurtigbåt fra Bodø.

Biotope

Innovasjon Norge om Biotope arkitektkontor i Varanger:
Biotope er tatt opp i Innovasjon Norges eksportprogram for arkitekturbedrifter med internasjonale vekstambisjoner. Bedriften jobber målrettet for å posisjonere Varanger som verdens fremste arktiske fugledestinasjon.

Hermetikken

Hermetikken er en kulturnæringshage som jobber for å utvikle kulturnæringene i Finnmark.
De 39 medlemsbedriftene utgjør et kreativt miljø som har høy, spennende og variert kompetanse. Næringshagen hjelper til med nyetableringer og formidling av oppdrag.

Økt kreativ aktivitet fører til en oppblomstring innen de kreative næringene, slik etableringene av Biotop i Vadsø og Hermetikken i Vardø har ført til. Økt aktivitet innen kreative næringer fører til flere og mer varierte arbeidsplasser, noe som igjen gjør kommunen til et mer attraktivt sted å bo og jobbe i.

Norsk kulturråd har gitt støtte til utvikling av en ny kunstarena på Ramberg fordi de ser prosjektet har et stort potensiale. Når det er bevilget støtte til et forprosjekt, er det gode muligheter for å få innvilget støtte til videreutvikling av konseptet.