The only thing worse than being blind is having sight but no vision.

Helen Keller

Visjonen

På sjøsiden av eiendom gnr. 29 / bnr. 185 er planen å bygge en moderne bygning som kan bli en base for den nye kunstarenaen.

 

I tillegg til å kunne brukes som bolig og arbeidssted for kunstnere, vil dette bli et lokale hvor utstillinger, kurs, workshops og utvikling av lokale kulturfestivaler finner sted.

 

Bygget skal bli en arkitektonisk attraksjon og utgjøre et eksempel på framtidsrettet, miljø- og klimavennlig arkitektur som kan være til inspirasjon for andre. Det vil bli lagt stor vekt på bruk av kortreist materiale og energiøkonomiske løsninger.

 

Bygget skal, ved hvordan det er plassert i terrenget og ved materialbruk, framstå som svært lite iøynefallende sett fra veien og Vegvesenets utkikkspunkt.

Det er ennå helt åpent hvordan bygningen skal bli. Bildet over er kun en digital collage, og er ment som et eksempel på materialbruk som lar arkitekturen gli inn i omgivelsene.

 

En konkret arkitektskisse og plan for arealbruken skal utarbeides nå etter at omreguleringen for strandsiden av tomta ble vedtatt den 12. mars 2019 og offentliggjort den 25. mai 2019. Nå kan man utvikle arkitekttegninger for hovedbygget etter de rammer som har blitt definert av vedtaket.
Les vedtaksdokumentene her:
reguleringsbestemmelser (pdf åpnes i nytt vindu) >>
vedtaket (pdf åpnes i nytt vindu) >>

 

Det er bevilget støtte fra Norsk kulturråd til et forprosjekt som skal brukes til å utarbeide skissene.
Nå skal det søkes om en utbetaling og det skal bestilles arkitektskisser. JVA har blitt valgt til å prosjektere videre. Firmaet har forøvrig blitt splittet og skiftet navn til Vigsnæs og Kosberg Arkitekter.

 

Fjellsiden av tomta er enda ikke omregulert til boligformål, men kommunen ser positivt på disse planene. Det er søkt om en dispensasjon fra LNF til boligformål, og der er utarbeidet en skisse for arealbruken av Asplan Viak på Leknes.
Se skissen her (pdf åpner i nytt vindu) >>

Se dispensasjonssøknaden her (pdf åpner i nytt vindu) >>

 

På et senere tidspunkt kan det bli aktuelt å enten fradele fjellsiden av tomten til flere små tomter som kan utvikles separat eller selges til andre. Ideelt kunne det bygges flere kunstnerboliger som kunne trekke inn flere kunstnere til stedet og skape et aktivt fagmiljø. Det er utarbeidet et forslag om utvikling av et minihus-felt for små kunstnerboliger og det søkes om støtte fra ulike kilder til utvikling av effektive energiløsninger.
Se Enova-søknaden her (pdf åpner i nytt vindu) >>

Luftfotos fra området

Fotograf: Knut-Ivar Johansen

Arealbruken vil ta høyde for forventet havnivåstigning

samt for følgende planlagte tiltak:

 

sykkelvei  –  fjellsikring  –  flytting av hovedvannledning

 

(kart fra Kartverkets vannstandsnivå ved 1000-års stormflo)

Sykkelvei forventes å bli bygd av kommunen som har utlyst en anbudskonkurranse med frist i slutten av september 2019. Det er enda ikke tatt noen avgjørelse om sykkelveien skal bygges eller ikke.

Hovedvannledningen er flyttet og det er etablert et tilkoblingspunkt som kan brukes til den nye bygningen på stranda.

Disse to tiltakene gjør det mulig å utvikle arkitektskisser for bygningen.

 

Eiendommens avkjøring fra E10 er tenkt koblet med innkjørselen til nabotomt, gnr. 29 / bnr. 190, hvilket har blitt anbefalt av vegvesenet.

 

Bygningen skal ikke “stjele” utsikten fra naboer eller sjenere det generelle inntrykket av det vakre landskapet. Bygningen skal bli nøktern og ikke markant eller fremtredende, samtidig vil det etterstrebes at arkitekturen blir både miljøvennlig og moderne.

 

Håpet er å tilføre noe positivt og fint til både landskapet og lokalbefolkningen, og at arkitekturen vil være berikende på flere måter.

Arkitektur

Utbygger har vært i kontakt med flere arkitekter som viser stor interesse for prosjektet og som utbygger kan tenke seg å samarbeide med:

EFFEKT Arkitekter

We aim to create a lasting social, economic and environmental effect with everything that we take upon us and we always consider our projects in a local, regional and global context, creating societal value beyond brief and client.

JVA Arkitekter

Architecture needs relationship; it should grow on resistance to gain a reflective content.
Architectural challenges are international, solutions should cross borders.
Architecture has to be healthy in a wide sense.

KWK Promes

KWK Promes er et polsk arkitektkontor som har vunnet mange priser for sitt arbeid, og som er kjent for sine prosjekter med “Hidden Houses”.

Anleggsarbeidene skal foregå på en mest mulig skånsom måte slik at den opprinnelige floraen
blir beholdt så langt inn mot bygningene som mulig.

Kurs og workshops

kunnskap – kreativitet – glede – samhold

Initiativtaker, Galina Manikova, er en erfaren kunstner, fotograf og kursholder som har spesialisert seg på alternativt fotografi overført til alternative flater.

 

Hun besitter en unik kompetanse på dette området som hun ønsker å formidle videre til andre, både kunstnere og ikke-kunstnere, voksne og barn. Initiativtaker har arbeidet hardt siden 2015 for å etablere et senter for alternativ fotografi i Lofoten, med et ønske om å overføre sin kunnskap, boksamling og fotoutstyr til dette senteret, slik at det blir tilgjengelig for andre kunstnere i lang tid framover.

 

Hennes ekspertise på dette feltet er anerkjent og omtalt i flere internasjonale publikasjoner.

 

Les mer

 

Å jobbe med alternativt og analogt fotografi forutsetter tilgang på mørkerom. Atelieret vil ha overlys fra takvinduer og bli utstyrt med et mørkerom som vil være tilgjengelig for kursdeltakere og gjestekunstnere. Skylight-fotoopptaksrom egner seg for storformatfotografering og collodion.

 

Eksempler på andre skylight-studioer
Studio Pelikan (ny fane) >>
Borut Peterlin (ny fane) >>
petapixel.com (ny fane) >>

Manikova har allerede holdt flere vellykkede workshops og festivaler på Ramberg, og registrerer at det er en stor interesse for videreføring av disse aktivitetene.

 

Det er også blitt gjennomført flere kurs i samarbeid mellom Manikova og de lokale kunstnere ved Kunstkvarteret Lofoten (se Kunstkvarterets hjemmeside).

 

På sikt ønsker Manikova å trekke flere lokale aktører (både lokale kunstnere og andre virksomheter) inn i sine prosjekter.

Festivaler

på Norges vakreste strand

Boblefesten

Galina Manikova ønsker å bruke stedet og bygningen på en åpen og inkluderende måte. Hvis det lykkes å etablere flere små kunstnerboliger på fjellsiden kan flere kunstnere engasjere seg i de aktiviteter som planlegges, bruke hovedbygningen som co-working space, utstillingssted, undervisningslokalet og fellesareal.

 

Atelier-delen av bygningen skal i tillegg til å være egnet som utstillingsrom, også kunne fungere godt som et lokale for kurs og workshops, samt å periodevis være hovedkvarter for planlegging og gjennomføring av lokale kunstfestivaler på Rambergstranda.

Blås i det

Det ble arrangert flere festivaler på stranden i 2015, 2016 og 2017. Dette ble godt mottatt av befolkningen og myndighetene.
Prosjektene har fått støtte fra Nordland fylkeskommune og har fått mye positiv omtale i lokalaviser.

Artist in residence

Artist-in-residence-programmer gjør det mulig for kunstnere, akademikere, kuratorer, og andre mennesker i kreativt arbeid å jobbe og oppholde seg et annet sted enn i sitt vante miljø.

I hovedbygningen, planlegges det å bygge en hybel-seksjon. Dette vil fortrinnsvis være en bolig som kan leies ut til gjestende kunstnere som ønsker seg en arbeidsperiode i Flakstad, og som er villige til å bidra med kurs, workshops eller deltakelse ved festivaler. På sikt vil dette kunne utvikles til et artist-in-residence-program. Med kanskje regionens eneste mørkerom for alternativt fotografi, vil det kunne bli et svært attraktivt tilbud for både norske og internasjonale kunstnere.

 

Artist-in-residence-opphold gir tid til refleksjon, forskning, presentasjon og produksjon.

 

Det gir også en mulighet til å utforske egen praksis i et annet samfunn eller miljø, møte nye mennesker og natur, bruke nye materialer og oppleve livet på et nytt sted.

 

Både minihus-feltet og hyblene i hovedbygget skal kunne brukes til gjesteopphold av gjestekunstnere.

POSITIVE RINGVIRKNINGER

Kunst og innovasjon

Kurs, workshop, festivaler og utstillinger vil være et kulturtilbud som skaper økt trivsel for lokalbefolkningen, og dermed være med på å hindre fraflytting.

 

Kulturaktivitetene vil generere positiv oppmerksomhet for Ramberg og Flakstad kommune, bl.a. i offentlige og sosiale medier, og vil tiltrekke seg kulturinteresserte og kreative folk som enten ønsker å delta ved eller oppleve arrangementene.

Arkitekturen vil tiltrekke seg arkitekturinteresserte reisende. På grunn av utbyggers gjestfrie innstilling, vil arkitekturen delvis også kunne oppleves innenfra i perioder det holdes arrangementer som er åpne for publikum.

 

Det at Ramberg blir satt på kartet som et interessant kulturfenomen, vil kunne gi kommunen mye positiv oppmerksomhet og et godt omdømme.

Inspirerende suksess-prosjekter

Fordypningsrommet

Ute i havgapet vest for Bodø ligger Fordypningsrommet Fleinvær – en perle av et anlegg på ni små hus tilrettelagt konsentrerte arbeidsopphold, ro og sjelefred. Mindfulness er i tiden, men dette er stedet for MINDLESSNESS, altså totalt avkobling. Kun 75 minutter med hurtigbåt fra Bodø.

Biotope

Innovasjon Norge om Biotope arkitektkontor i Varanger:
Biotope er tatt opp i Innovasjon Norges eksportprogram for arkitekturbedrifter med internasjonale vekstambisjoner. Bedriften jobber målrettet for å posisjonere Varanger som verdens fremste arktiske fugledestinasjon.

Hermetikken

Hermetikken er en kulturnæringshage som jobber for å utvikle kulturnæringene i Finnmark.
De 39 medlemsbedriftene utgjør et kreativt miljø som har høy, spennende og variert kompetanse. Næringshagen hjelper til med nyetableringer og formidling av oppdrag.

Økt kreativ aktivitet fører til en oppblomstring innen de kreative næringene, slik etableringene av Biotop i Vadsø og Hermetikken i Vardø har ført til. Økt aktivitet innen kreative næringer fører til flere og mer varierte arbeidsplasser, noe som igjen gjør kommunen til et mer attraktivt sted å bo og jobbe i.

Norsk kulturråd har gitt støtte til utvikling av en ny kunstarena på Ramberg fordi de ser prosjektet har et stort potensiale. Når det er bevilget støtte til et forprosjekt, er det gode muligheter for å få innvilget støtte til videreutvikling av konseptet.